Đôi điều nhân ngày 3/3

Biết rằng, sự nghiệp bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia là nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn dân, của cả hệ thống chính trị, trong đó lực lượng Bộ đội Biên phòng được xác định là nòng cốt chuyên trách. Việc lấy ngày 3/3 là ngày Biên phòng toàn dân nhằm mục đích phát huy sức mạnh tổng hợp của cả nước vào sự nghiệp bảo vệ vững chắc chủ quyền, lãnh thổ, biên giới thiêng liêng, đặc biệt tăng cường hơn nữa mối quan hệ giữa Nhà nước với chính quyền địa phương; giữa các cấp, các ngành các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội, các tổ chức quần chúng đối với công tác biên phòng.

Biên giới quốc gia, chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ là thiêng liêng, là bất khả xâm phạm. Vì lẽ đó kế thừa và phát huy truyền thống đấu tranh dựng nước và giữ nước của cha ông, Đảng và Nhà nước ta luôn nhận thức đúng đắn vai trò, vị trí và tầm quan trọng của biên giới, coi trách nhiệm quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới là một bộ phận vô cùng quan trọng của nhiệm vụ bảo vệ bờ cõi tổ quốc thiêng liêng. Trở về với lịch sử, vua Lê Thánh Tông từng nói: “Một thước núi, một tấc sông của ta có lẽ nào ta tự vứt bỏ đi được, nếu người nào dám đem một thước núi, một tấc đất của vua Lê Thái Tổ để đam lại làm mồi cho giặc thì người ấy sẽ bị trừng trị nặng”, và chúng ta không ai có thể quên 4 câu thơ bất hủ như một bản tuyên ngôn hùng hồn của Lý Thường Kiệt:

Nam quốc sơn hà nam đế cư
Tiệt nhiên phận sự tại thiên thư
Như hà nghịch lỗ lai xâm phạm
Như đẳng hành khang thủ bại hư

Xuyên suốt các thời kỳ lịch sử, tổ tiên ta đã quan niệm rằng để giữ biên cương, việc cần thiết là chúng ta phải xây dựng mối quan hệ đoàn kết, gắn bó keo sơn toàn thể cộng đồng xã hội, phát huy được sức mạnh tổng hợp vững bền của toàn dân ta.

Kế thừa kinh nghiệm đó Đảng và Nhà nước ta đã khẳng định định: Tổ chức quản lý, bảo vệ Biên giới phải dựa vào sức mạnh của toàn dân, phải tiến hành toàn diện và đồng bộ trên mọi lĩnh vực, tập trung giáo dục, nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí của Biên giới quốc gia và nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền Biên giới quốc gia trong tình hình mới. Những năm qua, dù trong gian khổ khó khăn, dù trong mọi bề thiếu thốn nhưng nhiều cán bộ chiến sỹ Bộ đội biên phòng quả cảm đã không ngại gian nan, thử thách, từ miền xuôi mang ba lô ngược lên biên giới dựng đồn, lập trạm trên một dải đất biên cương điệp trùng của Tổ quốc. Và công việc vinh quang nhất của các anh là tập trung “Luỹ thép biên phòng nhân dân” làm nền tảng để bảo vệ biên giới. Thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ:

Đoàn kết cảnh giác;
Liêm, chính, kiện, cần;
Hoàn thành nhiệm vụ;
Khắc phục khó khăn;
Dũng cảm trước địch; Vì nước quên thân;
Trung thanh với Đảng;
Tận tuỵ với dân”

Cán bộ, chiến sỹ Biên phòng đã toả xuống các thôn, bản vận động nhân dân về sống tập trung lập bản, định canh, định cư, xây dựng hệ thống chính trị ở địa bàn biên giới; kiên trì, bền bỉ, bám đất, bám dân

Đã hơn 50 năm qua với khẩu hiệu “Đồn là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào các dân tộc là anh em ruột thịt: Các chiến sỹ đã nặng lòng, son sắt cùng Đảng và Nhà nước đùm bọc nhân dân, giúp dân từng phương thức giảm nghèo, từng con chữ mở mang tri thức, thắp sáng niềm tin cùng nhau bảo vệ bờ cõi quê hương. Đẹp biết mấy hình ảnh “Người thầy giáo quân hàm xanh”, theo chương trình quân dân kết hợp đã khắc sâu trong tâm khảm đồng bào các dân tộc trên các tuyến Biên cương, làm rạng rỡ thêm danh hiệu cao quý “Bđội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới. Đó là sự kết tinh bằng mồ hôi, xương máu, khí phách anh hùng và ý chí quyết chiến, quyết thắng của các thế hệ cán bộ, chiến sỹ kế tiếp nhau cầm súng đứng ở tuyến đầu bảo vệ biên cương Tổ quốc trong quá khứ, cho hôm nay và cả mai sau.

Nhận thức là cơ sở cho hành động. Chính vì vậy có nhận thức đúng thì mới tạo ra động lực về chính trị, tinh thần, tạo ra quyết tâm và biện pháp đúng để bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia. Dân tộc Việt Nam đã tồn tại với sức sống mãnh liệt, khẳng định chủ quyền trên một lãnh thổ thống nhất và ngày càng được củng cố vững chắc là do đã xác định đúng vị trí, vai trò tồn tại biên giới; có quyết tâm, phương lược, sách lược Biên phòng đúng. Cùng với sự phát triển của đất nước và con người Việt Nam, năng lực quản lý bảo vệ Biên giới của nước ta ngày càng được nâng lên, những kế sách biên phòng đã không ngừng được hoàn thiện trong suốt quá trình đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc.

Hiện nay trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế, biết bao thuận lợi nhưng cũng không ít khó khăn. Trên lĩnh vực biên giới và vùng lãnh thổ đã xuất hiện những hoạt động xâm lấn và khiêu khích Biên phòng chúng ta, chính vì lẽ đó Đảng và quân dân ta luôn phải nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng, phân định rõ những âm mưu thủ đoạn thâm độc của kẻ thù đối với địa bàn biên giới, không chủ quan, không mô hồ, dẫn đến mất cảnh giác. Có lẽ trong bất cứ hoàn cảnh nào chúng ta cũng phải luôn thấm nhuần và thực hiện tốt lời dạy của Bác Hồ kính yêu: “Các vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ nước”. Hãy đoàn kết một lòng tình quân dân với Đảng quyết tâm giữ vững từng tấc đất quê hương.

Ngày Biên phòng toàn dân 3/3 đang trở thành ngày hội, một nét đẹp văn hoá của nhân dân ta ở khu vực bờ biển biên giới, và hải đảo, trong nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ biên cương, đây cũng chính là cơ sở góp phần thực hiện chiến lược lấy dân làm gốc của Đảng. Trong tất cả ý nghĩa lớn lao đó là đoàn viên, có lẽ trong mỗi chúng ta đều có một nhận thức rằng, tuổi trẻ bao giờ cũng song hành với sức khoẻ, sự tự tin, năng đông và sáng tạo, hơn nữa đó còn là tinh thần và trách nhiệm của đoàn viên thanh niên. Trước hết đó là trách nhiệm với chính bản thân mỗi đoàn viên thanh niên, phải là một công dân gương mẫu, một cán bộ, đoàn viên hăng hái và tích cực; tiếp đến là mở rộng và nâng cao hơn nữa trách nhiệm đối với gia đinh, với cộng đồng và toàn xã hội, chúng ta phải đóng góp một phần nhỏ công sức và trí tuệ của mình vào sự ổn định, phát triển và đi lên của địa phương, trong đó, đặc biệt là trách nhiệm người đoàn viên với Biên cương tổ quốc Mỗi đoàn viên hãy là một tuyên truyền viên hăng hái, tích cực tuyên truyền về truyền thống dấu tranh, xây dựng và bảo vệ biên cương; thể hiện tấm lòng của đoàn viên với nghĩa tình biên giới hải đảo, với các chiến sĩ biên phòng luôn hướng về nhân dân, phục vụ nhân dân nơi xa xôi Tổ quốc. Đây chính là những đóng góp thiết thực nhất của đoàn viên thanh niên đối với chủ quyền biên giới Đà Nẵng thân yêu nói riêng và cả nước chúng ta nói chung. Gắn với cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” mà Đảng ta phát động, hy vọng mỗi đoàn viên thanh niên chúng ta hãy nhìn nhận và đóng góp công sức của mình làm cho đất nước của chúng ta ngày một to đẹp hơn.

Thu Huệ
Chi đoàn Cơ quan Quận đoàn