Mong đợi từ Năm Thanh niên

Năm 2011 được Đảng, Nhà nước chọn là “Năm Thanh niên”, với phương châm “Hành động vì một môi trường xã hội lành mạnh cho tuổi trẻ”. Điều này tiếp tục khẳng định sự quan tâm, chăm lo của Đảng, Nhà nước cũng như toàn xã hội đối với thanh niên.

Bởi, từ ngày thành lập Đảng đến nay, và ngay sau đó một năm là sự ra đời của tổ chức Đoàn Thanh niên, Đảng và Nhà nước đã luôn đánh giá đúng và đề cao vai trò của thanh niên, thông qua việc ban hành nhiều văn bản, chính sách về thanh niên…Nhất là trong tình hình hiện nay, trước những tác động mới ảnh hưởng mạnh mẽ đến đời sống của thanh niên, thì việc quan tâm đó ngày càng được cụ thể hóa nhằm phù hợp với tình hình và yêu cầu của thời đại mới. Đó là việc ra đời của Luật Thanh niên; là Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa”; Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam đến năm 2010… Qua đó, cũng đã thể hiện quyết tâm của Đảng và toàn xã hội trong việc chăm lo, giáo dục, bồi dưỡng, đáp ứng nhu cầu, lợi ích chính đáng của thanh niên.

Tại Đà Nẵng, trước yêu cầu phát triển mới và sự nhìn nhận đúng đắn về vai trò của thanh niên, các cấp ủy Đảng, chính quyền của thành phố luôn dành sự quan tâm, hỗ trợ to lớn đến thanh niên nói chung, công tác thanh niên nói riêng. Việc quan tâm đến thanh niên và công tác thanh niên thể hiện trên nhiều lĩnh vực, từ công tác cán bộ, công tác Đoàn đến các chương trình phát triển kinh tế-xã hội, an ninh-quốc phòng nhằm bảo đảm các điều kiện cần thiết cho thế hệ trẻ được học tập, làm việc, thể hiện năng lực và cống hiến. Trong đó, đáng chú ý nhất là chính sách về thu hút nhân tài; tạo điều kiện cho thanh niên lập thân, lập nghiệp; chăm lo đào tạo, bồi dưỡng thế hệ cán bộ trẻ; quan tâm, tạo điều kiện cho thanh-thiếu niên có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống…

Năm Thanh niên 2011 là môi trường thuận lợi để Tuổi trẻ Việt Nam chuẩn bị hành trang, ra sức rèn luyện, cống hiến, phấn đấu cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Các hoạt động của Năm Thanh niên 2011 hướng tới ba mục tiêu chính: Một là, tạo môi trường thuận lợi để tiếp tục phát huy mạnh mẽ vai trò xung kích, tinh thần tự nguyện của thanh niên trong lao động sáng tạo, đảm nhận và thực hiện các công trình; cùng với đó là thanh niên tham gia phát triển kinh tế – xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội. Hai là, thúc đẩy sự quan tâm, chăm lo của cấp ủy, chính quyền, các ngành, các cấp và toàn xã hội, từ đó có sự đầu tư tập trung, mạnh mẽ hơn cho công tác bồi dưỡng, giáo dục thế hệ trẻ; góp phần xây dựng nguồn nhân lực trẻ có chất lượng phục vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Ba là, xây dựng tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh vững mạnh, xứng đáng là đội dự bị tin cậy của Đảng, thực sự là trường học xã hội chủ nghĩa cho thanh niên; phát triển mạnh mẽ các tổ chức thanh niên do Đoàn làm nòng cốt để tăng cường đoàn kết, tập hợp thanh niên.

Với những mục tiêu đó, Năm Thanh niên 2011 không chỉ là niềm vinh dự, tự hào của tuổi trẻ, không chỉ thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước đối với thanh niên, mà chính từ đó đặt lên vai những chủ nhân tương lai của đất nước, của thành phố trọng trách nặng nề. Thế hệ trẻ cần nhìn nhận một cách đúng đắn vai trò, vị trí của mình trong mối phát triển tổng thể của đất nước, của dân tộc, của thành phố để thấy được những nhiệm vụ cụ thể đặt ra đối với bản thân, từ đó có định hướng phấn đấu thực hiện đạt hiệu quả trong học tập, công tác, rèn luyện… Có như vậy, Năm Thanh niên mới thực sự mang màu sắc của tuổi trẻ, xứng đáng với niềm tin và sự kỳ vọng của toàn Đảng và toàn xã hội.

Khánh Hòa
(Báo Đà Nẵng)