Quyết tâm hoàn thành những nhiệm vụ to lớn

Sáng qua, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng chính thức khai mạc trọng thể tại Trung tâm Hội nghị quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội.

Ngoài 1.377 ĐB chính thức, dự Đại hội (ĐH) còn có các vị khách mời: nguyên Tổng bí thư Đỗ Mười, Lê Khả Phiêu; nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh, Trần Đức Lương; nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An; nhiều vị nguyên là lãnh đạo Đảng, Nhà nước, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng các khóa II, III, IV, V; các ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa X; đại biểu bà mẹ Việt Nam anh hùng; các nhân sĩ, trí thức; đại biểu các tôn giáo; đại biểu thanh niên tiêu biểu cho thế hệ trẻ Việt Nam.

Nhiều báo, đài quốc tế đưa tin về ngày khai mạc Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần XI, phân tích đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, định hướng phát triển đất nước ta nhiều năm tới.

Tân Hoa xã đưa bài với hàng tít Đại hội XI Đảng Cộng sản Việt Nam thu hút sự quan tâm rộng rãi, trong đó nhấn mạnh đây là một sự kiện chính trị quan trọng đối với nhân dân và đất nước Việt Nam. Trong khi đó, tin về lễ khai mạc Đại hội XI của hãng AP được nhiều báo lớn của Mỹ dẫn lại. Theo đó, đây là cuộc họp có ý nghĩa quan trọng để định hướng các chiến lược của đất nước trong 5 năm tới. Hãng tin này nêu bật sự phát triển kinh tế của Việt Nam với tốc độ tăng trưởng trung bình 7,2% trong thập niên qua, cần phải nỗ lực hơn để đạt mục tiêu phát triển từ 7% đến 8% trong 10 năm tới.

Hãng tin Pháp AFP trích dẫn nhận định của giới quan sát cho rằng, Việt Nam sẽ vẫn duy trì chính sách mở cửa nền kinh tế đất nước cùng với việc ngày càng hội nhập sâu rộng hơn với thế giới.

Itar-Tass của Nga thì có bài: Đại hội của Đảng Cộng sản Việt Nam vạch ra chiến lược phát triển 10 năm tới, trong đó dẫn lời phát biểu của Tổng bí thư Nông Đức Mạnh chỉ ra rằng ĐH sẽ xem xét nhiều vấn đề quan trọng, thông qua văn kiện nhằm đảm bảo sự phát triển bền vững trên tất cả các lĩnh vực. Theo đó chiến lược là đạt được các mục tiêu chính trong thập kỷ tới, chuyển Việt Nam từ nước đang phát triển trở thành nước công nghiệp có nền kinh tế hiện đại.

Các báo lớn của khu vực, trong đó có Straits Times của Singapore cũng đưa đậm tin lễ khai mạc Đại hội Đảng lần XI.

Đúng 8 giờ, ĐH chính thức khai mạc. Thay mặt Đoàn Chủ tịch đọc Diễn văn khai mạc, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết cho biết: “ĐH lần này có trọng trách kiểm điểm sâu sắc, toàn diện công tác xây dựng Đảng và sự lãnh đạo của Ban Chấp hành (BCH) Trung ương Đảng khóa X; xác định phương hướng, nhiệm vụ xây dựng Đảng trong thời kỳ đổi mới; bổ sung sửa đổi một số điểm trong Điều lệ Đảng; bầu BCH Trung ương khóa XI gồm những đồng chí thực sự tiêu biểu về phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, năng lực lãnh đạo và trí tuệ đủ sức đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp đổi mới, đủ sức lãnh đạo toàn Đảng, toàn dân hoàn thành những nhiệm vụ to lớn, nặng nề trong những năm tới”.

Trước toàn thể ĐH, Tổng bí thư Nông Đức Mạnh thay mặt BCH Trung ương Đảng khóa X đã trình bày Báo cáo về các văn kiện ĐH XI của Đảng với hơn 30 trang, tập trung vào 12 nội dung chính, từ kiểm điểm 5 năm thực hiện Nghị quyết Đảng X, 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển KTXH 2001 – 2010, 20 năm thực hiện Cương lĩnh năm 1991… đến phát huy dân chủ XHCN và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh. Tổng bí thư cho biết BCH Trung ương đã tiếp thu tối đa những ý kiến hợp lý, xác đáng của các tầng lớp nhân dân Việt Nam trong và ngoài nước về các dự thảo văn kiện trình ĐH XI (Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011); Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 2011 – 2020; Báo cáo chính trị – pv) để bổ sung, hoàn chỉnh “làm cho các văn kiện trình ĐH thật sự là kết tinh trí tuệ của toàn Đảng, toàn dân, đồng thời để chỉ đạo trong hoạt động thực tiễn”.

Tại ĐH, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trương Tấn Sang đã trình bày Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của BCH Trung ương Đảng khóa X, trong đó nêu bật những thành công cũng như nghiêm túc nhìn nhận rõ những khuyết điểm trong thời gian qua.

Chiều 12.1, ĐH thảo luận tại các đoàn về nội dung các văn kiện ĐH XI gồm: Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011); Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 10 năm 2011 – 2020; Báo cáo Chính trị; Báo cáo một số vấn đề về bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng và Điều lệ Đảng (bổ sung, sửa đổi); Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của BCH Trung ương Đảng khóa X.

Hôm nay, ĐH tiếp tục thảo luận tại Đoàn về nội dung các dự thảo văn kiện.

Cơ chế cụ thể để dân thực hiện quyền làm chủ trực tiếp

Điều này được khẳng định trong Báo cáo của BCH Trung ương Đảng khóa X về các văn kiện trình ĐH XI do Tổng bí thư Nông Đức Mạnh trình bày tại phiên khai mạc.

Kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo

Trên cơ sở nhìn nhận những thời cơ thuận lợi cũng như những thách thức cần vượt qua để thực hiện được thắng lợi nhiệm vụ mục tiêu chiến lược 10 năm tiếp theo, BCH Trung ương khóa X xác định Chiến lược phát triển KTXH 2011 – 2020 là “tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và phát triển nhanh, bền vững; phát huy sức mạnh toàn dân tộc, xây dựng nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo định hướng XHCN”.


Tổng bí thư Nông Đức Mạnh – Ảnh: TTXVN

Để thực hiện định hướng trên, chiến lược đề ra 5 quan điểm phát triển; đồng thời xác định 3 khâu đột phá, gồm: Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN, trọng tâm là tạo lập môi trường cạnh tranh bình đẳng và cải cách hành chính; Phát triển nhanh nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao, tập trung vào việc đổi mới căn bản và toàn diện nền giáo dục quốc dân; Gắn kết chặt chẽ phát triển nguồn nhân lực với phát triển và ứng dụng khoa học, công nghệ; Xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ với một số công trình hiện đại, tập trung vào hệ thống giao thông và hạ tầng đô thị lớn.

Liên quan đến một trong 3 khâu đột phá KTXH 10 năm tới là “Tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCH”, Báo cáo nêu rõ “các thành phần kinh tế hoạt động theo pháp luật đều là bộ phận quan trọng của nền kinh tế, bình đẳng trước pháp luật, cùng phát triển lâu dài, hợp tác và cạnh tranh lành mạnh; trong đó, kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo”.

Xử lý nghiêm chạy chức, chạy quyền

Đề cập đến nội dung phát huy dân chủ XHCN và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, Báo cáo khẳng định giai đoạn tới sẽ tiếp tục xây dựng và hoàn thiện nền dân chủ XHCN, bảo đảm tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân; mọi đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đều vì lợi ích của nhân dân; cán bộ, công chức phải hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao, tôn trọng nhân dân, tận tụy phục vụ nhân dân. Và đặc biệt, “có cơ chế cụ thể để nhân dân thực hiện trên thực tế quyền làm chủ trực tiếp và quyền làm chủ thông qua các cơ quan đại diện của mình”.

Liên quan đến công tác xây dựng Đảng, Báo cáo nêu rõ sẽ “tiếp tục thực hiện chủ trương đảng viên làm kinh tế tư nhân. Thực hiện thí điểm việc kết nạp những người là chủ doanh nghiệp tư nhân đủ tiêu chuẩn vào Đảng”. Đồng thời với đó, là tập trung đổi mới tư duy, cách làm, khắc phục những yếu kém trong từng khâu của công tác cán bộ. Làm tốt công tác quy hoạch và tạo nguồn cán bộ, chú ý cán bộ trẻ, nữ, dân tộc thiểu số, chuyên gia trên các lĩnh vực; xây dựng quy hoạch cán bộ cấp chiến lược. Trọng dụng người có đức, có tài; Đánh giá và sử dụng đúng cán bộ trên cơ sở những tiêu chuẩn, quy trình đã được quy định, lấy hiệu quả công tác và sự tín nhiệm của nhân dân làm thước đo chủ yếu. Có chế tài xử lý nghiêm những trường hợp chạy chức, chạy quyền, chạy chỗ, chạy tuổi, chạy bằng cấp, chạy huân chương. Kịp thời thay thế cán bộ yếu kém về phẩm chất, năng lực, không hoàn thành nhiệm vụ, giảm sút uy tín, vi phạm pháp luật, chính sách của Nhà nước, kỷ luật của Đảng.

Nhóm PV thời sự

121 điện mừng

Tính đến sáng ngày 12.1, ĐH XI của Đảng đã nhận được 121 điện mừng từ 103 đảng và 14 tổ chức của 69 nước trên thế giới. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã thay mặt Đoàn Chủ tịch ĐH phát biểu bày tỏ sự trân trọng và cảm ơn nồng nhiệt đối với tình cảm hữu nghị và hợp tác của các chính đảng, tổ chức và bạn bè quốc tế dành cho Đảng Cộng sản Việt Nam và cho biết ĐH coi đây là biểu hiện sinh động của mối quan hệ quốc tế của Đảng ta; là sự ủng hộ, cổ vũ, động viên to lớn đối với công cuộc đổi mới của nhân dân Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam khởi xướng và lãnh đạo.


Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng – Ảnh: TTXVN

Tại diễn đàn trọng thể này, Đảng Cộng sản Việt Nam khẳng định sẵn sàng mở rộng quan hệ với các đảng Cộng sản và công nhân, đảng cánh tả, đảng cầm quyền và các chính đảng khác, các phong trào độc lập dân tộc, cách mạng và tiến bộ trên thế giới, vì tình hữu nghị và hợp tác cùng phát triển giữa các dân tộc.

5 quan điểm phát triển KT-XH 2011 – 2020

(1) Phát triển nhanh gắn liền với phát triển bền vững, phát triển bền vững là yêu cầu xuyên suốt trong chiến lược. (2) Đổi mới đồng bộ, phù hợp về kinh tế và chính trị vì mục tiêu xây dựng nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. (3) Mở rộng dân chủ, phát huy tối đa nhân tố con người, coi con người là chủ thể, nguồn lực chủ yếu và là mục tiêu của sự phát triển. (4) Phát triển mạnh mẽ lực lượng sản xuất với trình độ khoa học, công nghệ ngày càng cao đồng thời hoàn thiện quan hệ sản xuất và thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. (5) Kiên trì xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ ngày càng cao trong điều kiện hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng.

Phấn đấu tăng trưởng bình quân 7 – 8%/năm

Phấn đấu đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại; chính trị – xã hội ổn định, dân chủ, kỷ cương, đồng thuận; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng lên rõ rệt; độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ được giữ vững; vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế tiếp tục được nâng lên; tạo tiền đề vững chắc để phát triển cao hơn trong giai đoạn sau. Phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước (GDP) bình quân 7 – 8%/năm. GDP năm 2020 theo giá so sánh bằng khoảng 2,2 lần so với năm 2010. GDP bình quân đầu người theo giá thực tế đạt khoảng 3.000 USD. Giá trị sản phẩm công nghệ cao và sản phẩm ứng dụng công nghệ cao đạt khoảng 45% trong tổng GDP. Chỉ số phát triển con người (HDI) đạt nhóm trung bình cao của thế giới; tuổi thọ bình quân đạt 75 tuổi; lao động qua đào tạo đạt trên 70%; tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 2%/năm…

Trong 5 năm tới (2011 – 2015), phấn đấu thực hiện được các chỉ tiêu chủ yếu: Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 5 năm: 7 – 7,5%. Năm 2015, GDP bình quân đầu người khoảng 2.000 USD; cơ cấu GDP: nông nghiệp 17 – 18%, công nghiệp – xây dựng 41 – 42%, dịch vụ 41 – 42%; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 55%. Kim ngạch xuất khẩu tăng bình quân 12%/năm, giảm nhập siêu, phấn đấu đến năm 2020 cân bằng được xuất nhập khẩu; giảm mức bội chi ngân sách xuống 4,5% GDP vào năm 2015.

(Nguồn: Báo cáo của BCH Trung ương Đảng khóa X về các văn kiện ĐH XI của Đảng)

Người dân phải được trực tiếp đánh giá khi bầu lãnh đạo các cấp

“Những người lãnh đạo khi được bầu ra dù trong Đảng hay bầu ra thông qua việc bầu cử của người dân thì người đó phải được người dân đánh giá một cách trực tiếp”.

Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch HĐND TP Hải Phòng Nguyễn Văn Thuận (ảnh – nguyên Bí thư Thành ủy Hải Phòng) nhìn nhận như vậy khi trả lời phỏng vấn Thanh Niên bên lề phiên khai mạc ĐH Đảng XI xoay quanh vấn đề đổi mới chính trị để phù hợp với tình hình phát triển mới – một trong những nội dung mà Đảng đặt ra tại ĐH XI.

ĐH XI đặt vấn đề đổi mới đồng bộ cả về kinh tế lẫn chính trị. Theo ông, việc đổi mới chính trị được đặt ra nên chú trọng đặc biệt đến vấn đề gì?

Chúng ta đã trải qua hơn 20 năm đổi mới, đã xác định trọng tâm của giai đoạn vừa qua là đổi mới kinh tế. Tuy nhiên, đổi mới kinh tế cũng phải trên cái nền từng bước đổi mới chính trị để đảm bảo cho đổi mới đó là vững chắc. Trong thời gian sắp tới, tôi cho rằng việc đổi mới chính trị phải tập trung cao hơn nữa là phát huy quyền làm chủ của người dân và như vậy hệ thống chính trị cũng phải hướng vào đó. Trước hết là trong sinh hoạt Đảng, rồi sự lãnh đạo của Đảng đối với các nhánh của hệ thống chính trị, ví dụ như là trung ương thì các hoạt động của Chính phủ, ở địa phương thì thông qua các hoạt động của HĐND, UBND, cũng như phát huy vai trò giám sát, phản biện của MTTQ, các đoàn thể nhân dân và đặc biệt là vai trò giám sát của những ĐB của dân.

Cần phải nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động của các cơ quan quyền lực, các cơ quan trong hệ thống chính trị, mà ở đây là phát huy quyền làm chủ và phát huy vai trò giám sát của người dân thông qua các ĐB của mình. Tức là chúng ta muốn phát huy quyền làm chủ của người dân, kể cả quyền làm chủ gián tiếp và quyền làm chủ trực tiếp.

Có ý kiến cho rằng một trong những nội dung đầu tiên cần đổi mới khi thực hiện đổi mới chính trị đó là đổi mới công tác cán bộ và có sự đột phá trong công tác cán bộ theo hướng công khai, minh bạch hơn, để người dân có quyền tham gia, quyết định việc lựa chọn lãnh đạo các cấp. Ông nghĩ sao?

Chính tại ĐH này chúng ta cũng đang đặt ra vấn đề đó, tức là để nhân dân tham gia ngày càng nhiều hơn, trực tiếp hơn vào đời sống chính trị của đất nước, trong đó, đặc biệt là tham gia vào vấn đề lựa chọn tất cả lãnh đạo các cấp để những người lãnh đạo khi được bầu ra dù trong Đảng, hay bầu ra thông qua việc bầu cử của người dân, thì người đó phải được người dân đánh giá một cách trực tiếp. Việc đánh giá đó cũng được thể hiện bằng việc lựa chọn trong các cơ chế bầu cử.

Chúng tôi cho rằng việc này chúng ta đã và đang đổi mới và ngay trong nội bộ Đảng, việc sinh hoạt cũng ngày càng dân chủ hơn, đánh giá cán bộ cũng ngày càng thực chất hơn. Tôi tin rằng quá trình này đang và sẽ đem lại cho chúng ta sự đổi mới, phù hợp với thực tiễn và đáp ứng lòng mong muốn của nhân dân.

Là một trong 1.377 ĐB quyết định việc lựa chọn nhân sự BCH Trung ương khóa mới, ông đặc biệt quan tâm đến tiêu chí, phẩm chất nào của các vị ủy viên mà ông sẽ bỏ phiếu tại ĐH này?

Tôi cho rằng đã là Ủy viên Trung ương, vào BCH Trung ương khóa tới đây đòi hỏi phải đảm bảo hai tiêu chí: cả về năng lực cũng như đạo đức, bởi hai tiêu chí này có tác động tương hỗ lẫn nhau. Năng lực để đảm bảo nhận biết, đánh giá và hoạch định ra những việc để làm, còn đạo đức là để đảm bảo tất cả những hoạt động của mình, các hành vi của mình phải hướng tới vì sự phát triển của đất nước, vì sự phát triển của cộng đồng và đảm bảo cho Việt Nam chúng ta ngày càng phát triển vững vàng hơn.

Nguyệt Minh
(Thanh niên online)