Kế hoạch chỉ đạo đại hội điểm đại hội Đoàn các cấp

Ban Bí thư TW Đoàn vừa ban hành Kế hoạch chỉ đạo đại hội điểm đại hội Đoàn các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh toàn quốc lần thứ X.

Theo kế hoạch, việc chỉ đạo đại hội điểm nhằm đánh giá công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội của một địa phương, đơn vị trên cơ sở đó phân tích nguyên nhân ưu điểm, nguyên nhân hạn chế, rút ra bài học kinh nghiệm cụ thể để các đơn vị khác làm tốt hơn công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội của địa phương, đơn vị mình.

Địa phương, đơn vị được chọn chỉ đạo đại hội điểm phải đảm bảo có tính đại diện về địa bàn, lĩnh vực, đối tượng, cán bộ và các điều kiện khác, đồng thời có sở vật chất đảm bảo để tổ chức đại hội điểm và được sự ủng hộ của cấp ủy, chính quyền địa phương, đơn vị.

Đại hội điểm phải được chuẩn bị chu đáo, công tác tổ chức đảm bảo đúng Điều lệ Đoàn và Kế hoạch số 298 của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn; đảm bảo sự lãnh đạo của cấp ủy và Đoàn cấp trên, đồng thời phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ, thể hiện sức sáng tạo của tuổi trẻ; có ý nghĩa tạo mẫu để rút kinh nghiệm cho công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện trên diện rộng.

Đại hội điểm cấp cơ sở và cấp huyện

Ban Thường vụ các tỉnh, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc chỉ đạo điểm theo Kế hoạch số 298/KH/TWĐTN và Hướng dẫn số 65 HD/TWĐTN, ngày 10/10/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về “Hướng dẫn tổ chức đại hội Đoàn các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh toàn quốc lần thứ X, nhiệm kỳ 2012 – 2017”. Đối với đại hội điểm Đoàn cấp cơ sở, Ban Thường vụ Đoàn cấp tỉnh trực tiếp chọn điểm để chỉ đạo hoặc chỉ đạo, hướng dẫn Ban thường vụ Đoàn cấp huyện chỉ đạo điểm.

Ban Thường vụ các tỉnh, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc chỉ đạo trực tiếp việc rút kinh nghiệm đại hội điểm cấp cơ sở, cấp huyện ngay sau khi kết thúc đại hội điểm. Từ những kinh nghiệm có kiến nghị, đề xuất và báo cáo với Ban Bí thư Trung ương Đoàn những vấn đề mới từ thực tiễn.

Trung ương Đoàn chỉ đạo Ban Thường vụ một số tỉnh, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc chọn đơn vị cấp huyện để chỉ đạo đại hội điểm trên một số địa bàn, lĩnh vực như sau: Thành Đoàn thành phố Hồ Chí Minh chọn 01 huyện Đoàn có nhiều khu công nghiệp và có đông đoàn viên thanh niên các tỉnh đến làm việc; Tỉnh Đoàn Khánh Hòa chọn 01 huyện Đoàn vùng biển; Thành Đoàn Hà Nội chọn 1 quận Đoàn, 01 Đoàn trường đại học đào tạo theo tín chỉ; Tỉnh Đoàn Cao Bằng chọn 01 huyện Đoàn biên giới có đông đoàn viên thanh niên dân tộc; Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương chọn 01 đơn vị có số lượng đoàn viên lớn.

Thời gian tổ chức đại hội điểm cấp huyện hoàn thành trong tháng 4 năm 2012.

Đại hội điểm cấp tỉnh

Các đơn vị tổ chức đại hội điểm được Ban Bí thư Trung ương Đoàn chọn các đơn vị sau tổ chức đại hội điểm: Tỉnh Đoàn Yên Bái, Thành Đoàn Đà Nẵng, Tỉnh Đoàn Bến Tre.

Cùng với đại hội điểm ở 3 đơn vị trên, Ban Bí thư Trung ương Đoàn chọn thành Đoàn Hà Nội, thành Đoàn thành phố Hồ Chí Minh, Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức đại hội điểm để rút kinh nghiệm chung và chuẩn bị tốt hơn cho Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X.

Thành phần đại biểu các tỉnh, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc dự đại hội điểm sẽ có công văn triệu tập cụ thể sau.

Thời gian tổ chức đại hội điểm cấp tỉnh: Hoàn thành trong tháng 8 năm 2012. Thành Đoàn Hà Nội, thành Đoàn thành phố Hồ Chí Minh; Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương đại hội theo kế hoạch của đơn vị.

Các tỉnh, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc xây dựng Kế hoạch chỉ đạo đại hội điểm cấp huyện và cấp cơ sở đảm bảo nội dung và tiến độ theo Kế hoạch số 298. Báo cáo kết quả chỉ đạo đại hội điểm với Ban Bí thư Trung ương Đoàn (qua Ban Tổ chức Trung ương Đoàn), theo tiến độ: Đại hội điểm cấp cơ sở gửi muộn nhất trước ngày 20/02/2012, cấp huyện muộn nhất trước ngày 10/5/2012.

Tiền Phong Online


Bài viết theo thời gian: