Hỏi tên (Vũ Hoàng)

HỎI TÊN
Sáng tác: Vũ Hoàng

Hòn bi xanh trong đôi mắt anh, Hòn bi đen trong đôi mắt em. Dẫu biết rằng không quen thì lạ, dẫu biết rằng không lạ thì quen.

Ngồi bên nhau xin cho biết tên, gặp nhau đây mai sau khó quên. Dẫu biết rằng không quen thì lạ, dẫu biết rằng không lạ thì quen

(Kích vào đây để tải về)