Archive for October, 2023

Phát huy hiệu quả mô hình Đoàn cơ sở “3 chủ động” trên địa bàn quận Thanh Khê

Phát huy hiệu quả mô hình Đoàn cơ sở “3 chủ động” trên địa bàn quận Thanh Khê

Thực hiện Hướng dẫn số 08-HD/TWĐTN-BTC, ngày 16/5/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về xây dựng đoàn cơ sở “3 chủ động”, trong thời gian qua, các đoàn cơ sở trên địa bàn quận đã tích cực triển khai mô hình “3 chủ động” trên nhiều mặt, tạo chuyển biến tích cực trong [...]

Các trao đổi mới nhất