Chuyên mục:

Học tập và làm theo lời Bác rss

Kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đảng: Sứ mệnh lịch sử, truyền thống vẻ vang(0)

27/01/2010

Với tinh thần đem sức ta mà giải phóng cho ta, nắm vững quan điểm của chủ nghĩa Mác – Lê-nin, cách mệnh muốn thành công trước hết phải có Ðảng cách mệnh,

Kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đảng: Sứ mệnh lịch sử, truyền thống vẻ vang

Bồi dưỡng cách mạng cho đời sau là một việc làm rất quan trọng và rất cần thiết

Trong suốt cuộc đời và sự nghiệp của mình Hồ Chí Minh luôn chăm lo xây dựng lực lượng cách mạng. Người không chỉ chăm lo xây dựng lực lượng trực tiếp gánh vác và giải quyết những nhiệm vụ hiện tại, mà còn chăm lo xây dựng đội ngũ kế cận, có đủ năng [...]

Bác Hồ với tuổi trẻ và mùa xuân

Trong cuộc sống hoạt động cách mạng, Bác Hồ luôn dành những tình cảm tốt đẹp cũng như thời gian, công sức, trí tuệ của mình để giáo dục, bồi dưỡng các thế hệ thanh niên Việt Nam. Qua từng thời kỳ cách mạng khác nhau, Bác luôn đề ra phương hướng, nhiệm vụ đào [...]

Bài viết theo thời gian: