Chuyên mục:

Hồ sơ tuyên truyền rss

INFOGRAPHIC 06 BÀI HỌC LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ(0)

01/10/2017

(Ghi chú: Để nhìn rõ từng infographic, khuyến khích các bạn mở mỗi info trong một tab mới)
1. SỰ RA ĐỜI VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC – LÊNIN

2. CÁC BỘ PHẬN CẤU THÀNH VÀ CÁC NỘI DUNG THỂ HIỆN BẢN CHẤT KHOA HỌC VÀ CÁCH MẠNG CỦA CHỦ NGHĨA MÁC – LÊ NIN

3.NGUỒN [...]

INFOGRAPHIC 06 BÀI HỌC LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ

Đang tải…

CHỈ THỊ 01-CT/TWĐTN

Download nội dung Chỉ thị số: 01 CT/TWĐTN về việc tăng cường rèn luyện tác phong, thực hiện lề lối công tác của cán bộ Đoàn
Download nội dung Quy định kèm theo Chỉ thị số: 01 CT/TWĐTN ngày 17 tháng 5 năm 2013 của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn

Đang tải…


Các bài viết đã đăng trong chuyên mục này: