Lãnh đạo cách mạng hướng tới lợi ích của nhân dân

Hôm qua 2.2, tại Hà Nội, Ban Chấp hành T.Ư Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ và TP Hà Nội đã tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3.2.1930 – 3.2.2010).

Tới dự lễ kỷ niệm, có nguyên Tổng bí thư Đỗ Mười; nguyên Tổng bí thư Lê Khả Phiêu; các nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh, Trần Đức Lương; Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết; nguyên Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An; Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng; Phó thủ tướng Trương Vĩnh Trọng; Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc VN Huỳnh Đảm… Tới dự còn có các vị lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước, các đoàn ngoại giao, các mẹ Việt Nam anh hùng, các đảng viên lão thành và đại biểu nhân dân thành phố Hà Nội.

Trong diễn văn kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đảng, Tổng bí thư Nông Đức Mạnh đã nêu bật công ơn của các thế hệ đảng viên cũng như toàn thể nhân dân Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chiến đấu ngoan cường và hy sinh anh dũng trong các cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc. Bước vào công cuộc xây dựng đất nước, Đảng Cộng sản Việt Nam đã đề ra đường lối đổi mới và đạt được những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử. Từ một nước nghèo và lạc hậu, Việt Nam đã trở thành một đất nước có nền kinh tế thị trường và hội nhập kinh tế quốc tế. Việt Nam đã thoát ra khỏi khủng hoảng kinh tế, xã hội và đứng vững trong các cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới. Năm 2008, Việt Nam đã đạt thu nhập đầu người hơn 1.000 USD/năm. Năm 2009, tăng trưởng kinh tế đạt 5,32%, tỷ lệ hộ nghèo đói giảm từ 58% năm 1993 xuống còn 12,3% năm 2009, an ninh chính trị được giữ vững, uy tín quốc tế của Việt Nam ngày càng cao.

Trong thực tiễn lãnh đạo, Đảng Cộng sản Việt Nam đã tổng kết được những bài học sâu sắc cho hoạt động của mình. Đó là các bài học về sự kiên định trong đường lối; bài học về sự phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân và xây dựng khối liên minh công nông, trí thức; về xây dựng nhà nước của dân, do dân, vì dân; về sự sáng tạo trong phương pháp cách mạng, kết hợp dân tộc với sức mạnh thời đại và bài học về không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng. Đảng cũng tự mình nhận thấy những yếu kém, khuyết điểm và nghiêm khắc tự kiểm điểm, sửa chữa sai lầm và không ngừng chỉnh đốn để xứng đáng là đội tiên phong của cách mạng Việt Nam.

Nhiệm vụ của Đảng hiện nay không có gì khác là lãnh đạo cách mạng hướng tới lợi ích của nhân dân, phấn đấu đến năm 2020 Việt Nam cơ bản trở thành một nước công nghiệp, phát triển nhanh và bền vững, để mọi người dân dù ở đâu cũng được nâng cao đời sống vật chất và tinh thần. Cần tạo ra sự cân bằng về sự phát triển kinh tế với các vấn đề văn hóa, xã hội, khuyến khích mọi người dân làm giàu chính đáng.

Đối với hệ thống chính trị, Tổng bí thư nhấn mạnh các tổ chức trong hệ thống chính trị phải gần dân, vì dân, tăng cường dân vận, thực hiện quyền làm chủ của dân trên mọi lĩnh vực, đặc biệt là ở cơ sở. Các chính sách không đúng, không vì dân cần phải được điều chỉnh theo tinh thần của Chủ tịch Hồ Chí Minh: Việc gì có lợi cho dân thì nên làm, có hại cho dân thì nên tránh. Theo đó, các cơ quan lập pháp, hành pháp, tư pháp cần được cải tiến theo hướng thông suốt và thống nhất. Đặc biệt, nền quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân phải được quan tâm để đảm bảo chủ quyền quốc gia và an ninh xã hội.

Trong bài diễn văn, Tổng bí thư nhấn mạnh nhiệm vụ đoàn kết dân tộc và các lực lượng xã hội và xem đây là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng. Đặc biệt, Tổng bí thư Nông Đức Mạnh đã dành những lời tâm huyết cho thanh niên Việt Nam: “Thanh niên là lực lượng xã hội to lớn, một trong những nhân tố quan trọng quyết định tương lai, vận mệnh của dân tộc, là lực lượng chủ yếu trên nhiều lĩnh vực, đòi hỏi sức khỏe và sáng tạo cũng như sự hy sinh gian khổ, vì vậy phải tiếp tục tăng cường công tác của Đảng với công tác thanh niên. Chăm lo cho thanh niên vừa là mục tiêu, vừa là động lực đảm bảo sự phát triển của đất nước”.

Quyết tâm xây dựng Đảng thực sự trong sạch, vững mạnh


Sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng có ý nghĩa quyết định đối với thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Hiện nay, bên cạnh những cơ hội lớn, đất nước ta và Đảng ta cũng đang phải đối mặt với những thách thức gay gắt. Vì vậy, xây dựng Đảng vững mạnh thật sự là nhiệm vụ then chốt, là vấn đề có ý nghĩa sống còn đối với sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta. Tăng cường bản chất giai cấp công nhân và tính tiên phong của Đảng, chúng ta quyết tâm xây dựng Đảng thực sự trong sạch, vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức, đoàn kết nhất trí, gắn bó mật thiết với nhân dân, có phương thức lãnh đạo khoa học, có đội ngũ cán bộ, đảng viên đủ phẩm chất và năng lực, xứng đáng là người lãnh đạo và là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân, theo đúng lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đảng Cộng sản Việt Nam kiên định và vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, giữ vững mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, nâng cao bản lĩnh chính trị và năng lực lãnh đạo, thường xuyên tổng kết thực tiễn, bổ sung, phát triển lý luận, giải quyết đúng đắn những vấn đề do cuộc sống đặt ra. Thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ và các nguyên tắc khác trong tổ chức và hoạt động của Đảng. Đổi mới tổ chức, bộ máy và công tác cán bộ. Kiện toàn và đổi mới hoạt động của tổ chức cơ sở Đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên. Đổi mới phương thức lãnh đạo, phong cách và lề lối làm việc thật sự dân chủ, thiết thực, nói đi đôi với làm. Kiên quyết đấu tranh phòng ngừa và khắc phục có hiệu quả sự suy thoái chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, phai nhạt lý tưởng, ngăn chặn và đẩy lùi tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các tiêu cực khác. Ra sức rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng, đẩy mạnh cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Đó là những vấn đề vừa cơ bản vừa bức thiết đặt ra đối với nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, để Đảng hoàn thành tốt sứ mệnh lịch sử lãnh đạo thành công sự nghiệp đổi mới, đưa đất nước quá độ lên chủ nghĩa xã hội.

Thực hiện tốt những nhiệm vụ đặt ra trên đây, Đảng Cộng sản Việt Nam xứng đáng với niềm tin cậy của nhân dân, thật sự là đội tiên phong của giai cấp công nhân đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam. Năm 2010 là năm có ý nghĩa rất quan trọng, là năm tiến hành Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, năm có nhiều sự kiện trọng đại của đất nước. Đại hội XI của Đảng sẽ bổ sung, phát triển Cương lĩnh năm 1991, quyết định Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 2011 – 2020 và nhiều vấn đề quan trọng khác. Cần chuẩn bị tốt về mọi mặt cho Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng, phát huy dân chủ, đoàn kết thống nhất, tập trung trí tuệ xây dựng và hoàn thiện các văn kiện quan trọng, tăng cường tổ chức kỷ luật và lựa chọn được các đồng chí đủ đức, đủ tài, được nhân dân tín nhiệm bầu vào các cơ quan lãnh đạo của Đảng các cấp. Với niềm phấn khởi, tự hào, với thái độ thẳng thắn, nghiêm túc, với trách nhiệm cao trước đất nước và dân tộc, chúng ta tin tưởng vững chắc Đảng Cộng sản Việt Nam nhất định hoàn thành xuất sắc trọng trách của mình”.

(Trích diễn văn của Tổng bí thư Nông Đức Mạnh tại lễ kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, tựa do Thanh Niên đặt)

* “Tôi năm nay 88 tuổi, tham gia cách mạng năm 1944, khi chưa hiểu chủ nghĩa cộng sản chủ nghĩa Mác Lê-nin là thế nào. Sau khi được giác ngộ, trang bị lý luận, năm 1946 tôi được kết nạp vào Đảng. Tôi vinh dự nhiều lần được gặp Bác Hồ, nhưng xúc động nhất là lần được gặp Bác năm 1953 ở Việt Bắc. Tôi đã được học chủ nghĩa Mác Lê-nin một cách có hệ thống, nên hiểu chủ nghĩa cộng sản là lý tưởng cao đẹp mà Đảng ta đi theo.

Tôi cũng tìm hiểu tư tưởng Hồ Chí Minh một cách sâu sắc. Tư tưởng vĩ đại của Người gồm rất nhiều vấn đề, nhưng quan trọng nhất là tư tưởng về mối quan hệ giữa độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Người nói rằng, chỉ có xây dựng chủ nghĩa xã hội mới có được nền độc lập thực sự.

Với tư tưởng đó, Bác Hồ đã cùng Đảng ta lãnh đạo nhân dân ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, đi lên chủ nghĩa xã hội với sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam cũng là con đường đúng đắn nhất, vinh quang nhất của dân tộc ta, nhân dân ta” – giáo sư Ngô Thành Dương, nguyên Trưởng khoa Triết học, Học viện Hành chính quốc gia, phát biểu tại buổi lễ.

* “Trong những năm qua, thế hệ trẻ Việt Nam luôn xứng đáng với niềm tin cậy của Đảng, không ngừng học tập và rèn luyện, lao động sáng tạo. Thông qua các hoạt động của Đoàn, Hội, hàng triệu đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên đã xung kích trong các phong trào hành động cách mạng trên các lĩnh vực ở khắp mọi miền của Tổ quốc. Đặc biệt, hàng triệu đoàn viên, thanh niên đã sôi nổi hưởng ứng cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, dấy lên phong trào “Thanh niên làm theo lời Bác”, “Mỗi ngày làm một việc tốt”, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong cuộc vận động có ý nghĩa chính trị to lớn đó, tôi và các bạn đoàn viên, thanh niên luôn luôn xác định không chỉ học tập ở Bác Hồ tinh thần yêu nước, thương dân, tác phong giản dị, đạo đức cách mạng trong sáng mà còn cố gắng làm theo tấm gương của Bác để vượt mọi khó khăn, tự học, học đạt kết quả thực chất, học đi đôi với hành.

Từ khi được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam, tôi luôn ý thức được rằng, mình không chỉ là một sinh viên mà còn là một đảng viên. Vì vậy, tôi luôn cố gắng phấn đấu đạt thành tích tốt trong học tập, gương mẫu trau dồi đạo đức, tích cực tham gia công tác đoàn thể và hoạt động xã hội” – đảng viên Mai Thị Anh Đào, sinh năm 1989, sinh viên Đại học Ngoại thương Hà Nội, phát biểu tại buổi lễ.

Lưu Quang Phổ (ghi)

Lưu Quang Phổ