Bồi dưỡng cách mạng cho đời sau là một việc làm rất quan trọng và rất cần thiết

Trong suốt cuộc đời và sự nghiệp của mình Hồ Chí Minh luôn chăm lo xây dựng lực lượng cách mạng. Người không chỉ chăm lo xây dựng lực lượng trực tiếp gánh vác và giải quyết những nhiệm vụ hiện tại, mà còn chăm lo xây dựng đội ngũ kế cận, có đủ năng lực và trí tuệ để tiếp tục phát triển sự nghiệp cách mạng của những thế hệ đi trước đã làm. Trước lúc đi xa, trong Di Chúc Người không quên dặn dò toàn Đảng, toàn dân rằng, “Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc làm rất quan trọng và rất cần thiết”. Tuy chỉ là một lời dặn dò nhưng luận điểm này thể hiện một tầm nhìn xa trông rộng của một nhà hiền triết, một nhà văn hoá lớn; nó trở thành một chân lý cách mạng.

Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là đòi hỏi khách quan của sự nghiệp cách mạng. Thế hệ trẻ có một vị trí và vai trò vô cùng quan trọng đối với sự phát triển tương lai của đất nước. Hồ Chí Minh đã từng nói rằng:

“Một năm khởi đầu từ mùa xuân.
Một đời khởi đầu từ tuổi trẻ.
Tuổi trẻ là mùa xuân của xã hội”.

Thế hệ trẻ đầy nhiệt huyết, có sức sống tràn trề và năng lực sáng tạo…, đó là thế mạnh, là vốn quý của tuổi trẻ. Với tư cách là đội dự bị, lực lượng kế cận hùng hậu của cách mạng và là người chủ tương lai của nước nhà, các thế hệ ngày nay, trước hết là thanh niên, có trách nhiệm kế tục sự nghiệp cách mạng, thực hiện sứ mệnh lịch sử vẻ vang mà lớp người đi trước đã chuyển giao vào tay mình. Coi vận mệnh của nước nhà thịnh hay suy, yếu hay mạnh đều do tay mình. Hồ Chí Minh khẳng định, thanh niên phải trở thành một lực lượng to lớn, vững chắc trong công cuộc kháng chiến kiến quốc, phải là người xung phong trong công cuộc phát triển kinh tế văn hoá, trong sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa cộng sản. Để thế hệ trẻ trở thành người chủ tương lai của nước nhà, theo Hồ Chí Minh cần phải đặt niềm tin, phải tin tưởng ở họ, Nguời đã từng khẳng định rằng, “Ngày nay chúng ta phải xây dựng lại cơ đồ mà tổ tiên đã để lại cho chúng ta, làm sao chúng ta theo kịp với các nứơc khác trên toàn cầu. Trong cuộc kiến thiết đó, nước nhà mong chờ các em rất nhiều. Non sông Việt Nam có trở nên tươi đẹp hay không, dân tộc Việt Nam có bước tới đài vinh quang sánh vai với các cường quốc năm châu hay không , chính là nhờ một phần ở công học tập của các em”

Như vậy, bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc làm rất cần thiết và rất quan trọng, tuy nhiên, điều quan trọng là phải làm như thế nào? Theo Hồ Chí Minh, để đào tạo thế hệ cách mạng cho đời sau thì sự nghiệp giáo dục, đào tạo có vai trò hết sức quan trọng. Người đã khẳng định rằng, “Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây, vì lơi ích trăm năm thì phải trồng người”. Đây là một quan điểm vừa mang tính chiến lược, vừa mạng tính nhân văn sâu sắc, mà đến nay đã trở thành phương châm hành động của toàn xã hội nói chung và của ngành giáo dục nói riêng. Chính vì vậy, dù bận trăm công nghìn việc, nhưng Hồ Chí Minh vẫn quan tâm chăm lo đến sự nghiệp giáo dục của nước nhà, coi giáo dục xã hội chủ nghĩa là phương thức quan trọng nhất của của sự nghiệp “trồng người”, là một mắc xích không thể thiếu trong chiến lược bồi dưỡng thế hệ trẻ. Bởi vậy, theo Hồ Chí Minh, dù khó khăn đến đâu cũng phải dạy tốt, học tốt, toàn Đảng, toàn dân, các cấp, các ngành phải chăm sóc nhà trừơng về mọi mặt để không ngừng đưa sự nghiệp giáo dục phát triển tiến bộ.

Hồ Chí Minh cũng nhắc nhở rằng, thanh niên, sinh viên, học sinh xứng đáng là thế hệ cách mạng của đời sau thì đòi hỏi phải ra sức học tập: học tập trong nhà trường, trong gia đình và ngoài xã hội; học qua sách vở và từ thực tiễn cuộc sống. Học không phải để “làm quan” mà để phụng sự Tổ quốc, phụng sự nhân dân, xứng đáng là người chủ tương lai của nước nhà. Bên cạnh xác định giáo dục, học tập như một phương thức để giáo dục thế hệ trẻ, Người còn đòi hỏi thế hệ trẻ luôn phải tự rèn luyện, tu dưỡng trong thực tiễn nhằm xây dựng phát triển các phẩm chất, năng lực cần thiết để sau này có thể cống hiến đựợc nhiều nhất cho quê hương, cho xã hội. Theo Người việc rèn luyện tu dưỡng đó cần phải tuân theo nguyên tắc nhất quán: “điều gì phải thì làm cho bằng được, điều gì trái thì hết sức tránh, dù đó là nhỏ nhất”. Thanh niên phải có tinh thần sẵn sàng: “Đâu Đảng cần thì thanh niên có, việc gì khó thì có thanh niên làm”; phải đoàn kết chặt chẽ, kiên trì phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn thử thách, thi đua lao động học tập cùng chung tay xây dựng đất nước giàu mạnh.

Để thế hệ trẻ xứng đáng là thể hệ cách mạng của đời sau, thì họ cần được bồi dưỡng những gì?

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng khẳng định, muốn xây dựng Chủ nghĩa xã hội, trước hết cần phải có những con người xã hội chủ nghĩa. Muốn làm tròn trọng trách người chủ tương lai của đất nước, thế hệ trẻ phải được giáo dục, bồi dưỡng thường xuyên và toàn diện. Có như vậy họ mới đủ năng lực, phẩm chất, trí tuệ, bản lĩnh chính trị, sức khoẻ… để đáp ứng yêu cầu sự nghiệp phát triển của cách mạng. Do vậy, theo Hồ Chí Minh, bồi dưõng thế hệ trẻ cần tập trung vào một số nội dung sau đây:

Một là, bồi dưỡng đạo đức cách mạng. Theo Hồ Chí Minh, trong việc bồi dưõng thế hệ trẻ, nội dung quan trọng hàng đầu là xây dựng đạo đức cách mạng, giáo dục tư tưởng xã hội chủ nghĩa và gột sạch chủ nghĩa cá nhân. Người cho rằng đạo đức cách mạng là cái gốc của con người XHCN. Bởi rằng: “Cũng như sông thì có nguồn mới có nước, không nguồn thì sông cạn. Cây phải có gốc, không gốc thì cây héo. Người cách mạng phải có đạo đức, không có đạo đức thì dù tài giỏi đến mấy cũng không lãnh đạo được nhân dân”. Theo Bác Hồ nội dung cốt lõi của đạo đức cách mạng là cần, kiệm, liêm, chính. Do vậy, thế hệ trẻ phải luôn nỗ lực rèn luyện đạo đức cách mạng, thực hiện cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; sống trong sạch, có chí tiến thủ, đoàn kết, không kiêu ngạo; tích cực đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân phê bình và tự phê bình… để cùng nhau tiến bộ.

Hai là, bồi dưỡng tri thức lý luận và văn hoá, khoa học – kỹ thuật. Theo Hồ Chí Minh, thanh niên phải vừa có đức, vừa có tài. Nếu chỉ có đức không thôi thì cũng vô dụng, hơn nữa chính sự dốt nát là một trong những nguyên nhân cơ bản kìm hảm sự phát triển: “Dốt thì dại, dại thì hèn”. Vì vậy, để trở thành người có trí tuệ, có tri thức, tức là có tài, bên cạnh trau dồi đạo đức cách mạng, thanh niên còn phải hăng hái học tập, trong đó đặc biệt chú ý học tập trau dồi lý luận Mác – Lênin. Song song với học tập lý luận Mác – Lênin, đồng thời thế hệ trẻ cần phải tích cực học tập văn hoá, khoa học – kỹ thuật, chuyên môn, sử dụng những tri thức mới của thời đại để xây dựng đất nước.

Ba là, cần rèn luyện, bồi dưỡng thể chất. Theo Hồ Chí Minh, để gìn giữ dân chủ, xây dựng nhà nước, thực hiện đời sống mới… tất cả đều phải có sức khoẻ thì mới thành công được. Bồi vì, “ Một người dân yếu ớt, tức là cả nước yếu ớt, mỗi người dân mạnh khoẻ, tức là cả nước mạnh khoẻ”. Và chính Hồ Chí Minh là tấm gương sáng cho việc rèn luyện thể dục, thể thao, đảm bảo sức khoẻ, thể lực.

Thấm nhuần và thực hiện tư tưởng đúng đắn, sâu sắc đó của người, bao thế hệ thanh niên Việt Nam đã không ngừng phấn đấu học tập, rèn luyện và trưởng thành trong quá trình bảo vệ độc lập dân tộc, thống nhất đất nước và đi lên CNXH; đặc biệt đang tích cực “xây dựng lại đất nước ta to đẹp hơn, đàng hoàng hơn” như lòng mong mỏi của Bác trước lúc đi xa.

Trong sự nghiệp đổi mới hiện nay, thế hệ trẻ Việt Nam luôn khắc nhớ lời dặn dò của Bác. Họ đã, đang chứng tỏ bản lĩnh, sức sáng tạo, sức trẻ, dám nghĩ dám làm; tích cực say mê học tập, nghiên cứu lý luận, khoa học công nghệ để áp dụng vào lao động sản xuất để cùng với toàn Đảng, toàn dân thực hiện thành công sự nghiệp đổi mới. Rất nhiều phong trào thi đua như: Thanh niên lập nghiệp, Tuổi trẻ giữ nước; phong trào “Thi đua tình nguyện xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”… và hiện nay tuổi trẻ chúng ta đang ra sức thực hiện 02 phong trào lớn đó là: “5 xung kích phát triển kinh tế – xã hội và bảo vệ Tổ quốc”, “4 đồng hành với thanh niên lập thân lập nghiệp” … đã được đông đảo đoàn viên, thanh niên, sinh viên, học sinh hưởng ứng và thực hiện có hiệu quả.

Tuy nhiên, do tác động nhiều yếu tố khách quan cũng như chủ quan của mặt trái nền kinh tế thị trường, sự chống phá của các thế lực thù địch, sự bùng nổ của công nghệ thông tin… đã làm cho một số bộ phận thanh thiếu niên phai nhạt lý tưởng, chạy theo lối sống thực dụng, hưởng thụ, lười học tập, tu dưỡng đạo đức, xa rời truyền thống dân tộc… những hiện tượng đó, trước hết là nguy cơ đe doạ tương lai của chính bản thân họ, đồng thời cản trở sự phát triển lành mạnh, tiến bộ của toàn xã hội ta hiện nay.

Để thực hiện thành công Nghị quyết Hội nghị Trung ương bảy (khoá X) của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh Công nghiệp hóa-Hiện đại hóa” thì toàn Đảng, toàn dân cần phải thấm nhuần những lời dạy của Người, phải chăm lo giáo dục, bồi dưỡng thế hệ trẻ, coi đó là nhiệm vụ hàng đầu, bởi nó liên quan đến tương lai của đất nước.