Archive for March, 2022

HỘI ĐỒNG TRẺ EM QUẬN THANH KHÊ: TỔ CHỨC KỲ HỌP LẦN II, NHIỆM KỲ 2021 – 2022 VÀ SƠ KẾT 5 NĂM THỰC HIỆN LUẬT TRẺ EM

HỘI ĐỒNG TRẺ EM QUẬN THANH KHÊ: TỔ CHỨC KỲ HỌP LẦN II, NHIỆM KỲ 2021 – 2022 VÀ SƠ KẾT 5 NĂM THỰC HIỆN LUẬT TRẺ EM

Thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW của Bộ Chính trị về ” Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em trong tình hình mới”. Quận Đoàn – Hội đồng Đội quận Thanh Khê tiếp tục tuyên truyền, triển khai Luật trẻ em, thúc [...]

Bài viết theo thời gian:
Các trao đổi mới nhất