Quận Đoàn Thanh Khê triển khai Cuộc vận động “Xây dựng hình mẫu thanh niên Việt Nam giai đoạn 2018 – 2022” năm 2021

Nhằm thống nhất về nhận thức và hành động của các cấp bộ Đoàn toàn quận trong việc thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng hình mẫu thanh niên Việt Nam giai đoạn 2018 – 2022” năm 2021, Ban Thường vụ Quận Đoàn xác định và cụ thể hoá thực hiện 04 tiêu chí trong 12 tiêu chí hình mẫu thanh niên Việt Nam trong thời đại mới, với những nội dung cơ bản sau:
1. Nội dung 1: thực hiện Tiêu chí Có lý tưởng cách mạng: xây dựng lớp đoàn viên thanh niên thời kỳ mới có đạo đức, trí tuệ, bản lĩnh, ước mơ và ý chí, tiếp tục phát huy và kế tục trung thành sự nghiệp cách mạng của Đảng, của đất nước, của quê hương.

2. Nội dung 2: thực hiện Tiêu chí Lối sống văn hóa: nâng cao nhận thức, giáo dục tư tưởng, quan điểm, lối sống văn hóa cho thanh niên trước tác động của cách mạng 4.0 phải luôn củng cố, kiên định mục tiêu “Độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội”, bảo đảm được tính dân tộc, giữ gìn bản sắc dân tộc một cách vững chắc và phải được tiếp nhận, chuyển hóa thành thái độ, động cơ, niềm tin, ý chí và hành vi ứng xử của mỗi thanh niên Việt Nam.

3. Nội dung 3: thực hiện Tiêu chí Tuân thủ pháp luật: Phát huy vai trò xung kích của Đoàn thanh niên trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho thanh niên trên địa bàn quận, bám sát sự chỉ đạo sâu sát của cấp ủy đảng, chính quyền của địa phương, sự phối hợp hiệu quả các ngành, các cấp, góp phần làm cho công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho thanh niên đáp ứng yêu cầu đề ra.

4. Nội dung 4: thực hiện Tiêu chí Có sức khỏe tốt: Nâng cao sức khoẻ thể chất và đời sống văn hoá tinh thần của thanh thiếu nhi; phát huy các giá trị văn hoá truyền thống tốt đẹp của dân tộc và các giá trị lịch sử, văn hóa của quận Thanh Khê.

Cuộc vận động “Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới” trong thanh niên quận Thanh Khê  là nội dung thiết thực, thu hút sự tham gia hưởng ứng đông đảo của ĐVTN; tạo môi trường cho ĐVTN rèn luyện, phấn đấu, trưởng thành, đấu tranh đẩy lùi suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống; ngăn chặn những thói hư tật xấu hình thành trong tập thể và cá nhân mỗi ĐVTN, góp phần xây dựng tổ chức đoàn vững mạnh, tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh và cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”./.

Các trao đổi mới nhất