Quận Đoàn Thanh Khê triển khai học tập, quán triệt, tuyên truyền về các nghị quyết, kết luận, chương trình của Đoàn đến cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên

Với mục đích giúp các cơ sở Đoàn, cán bộ, đoàn viên, thanh niên quán triệt sâu sắc các quan điểm, mục tiêu và nhiệm vụ, giải pháp nêu trong các nghị quyết, kết luận, chương trình của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Trung ương Đoàn khóa XI.

Quận Đoàn Thanh Khê đã xây dựng một số infographic nhằm giúp cán bộ đoàn, đoàn viên thanh niên hiểu rõ những nội dung cơ bản, cốt lõi các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, để từ đó vận dụng thực hiện phù hợp với thực tiễn của từng địa phương, cơ quan, đơn vị.

Kết quả đã có  531/531 cán bộ đoàn (đạt 100%), 6.224/6.224 đoàn viên (đạt 100%)  và 26.164/30.664 thanh niên (đạt 85,3%) được học tập, quán triệt, tuyên truyền các nghị quyết, kết luận, chương trình của Đoàn.

Thông qua đó, nhằm giúp cán bộ đoàn, đoàn viên thanh niên trên địa bàn quận  hiểu rõ những nội dung cơ bản, cốt lõi các nghị quyết, chủ trương của Đảng; nghị quyết, kết luận, chương trình của Đoàn, để từ đó vận dụng thực hiện phù hợp với thực tiễn của từng địa phương, cơ quan, đơn vị.

- Một số link infograpic nghiên cứu, học tập:

+ Kết luận Hội nghị lần thứ 3 của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XI về tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng cho đoàn viên thanh niên:  https://drive.google.com/file/d/1tdVXKuXNB4dIP52ZWRahxwgJc91a7qpK/view?usp=sharing

+ Kết luận Hội nghị lần thứ 6 của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn khóa XI về việc tiếp tục thực hiện chỉ thị 01-CT/TWĐTN ngày 17/5/2013 về “Tăng cường rèn luyện tác phong, thực hiện lề lối công tác của cán bộ Đoàn”: https://drive.google.com/file/d/1eo0CUlF7npuCffVLhX1ZED_n4bIU1aFl/view?usp=sharing

+ Kết luận số 07-KL/TWĐTN – BTC, ngày 14/2/2019 của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn về một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác cán bộ Đoàn giai đoạn 2019 – 2022: https://drive.google.com/file/d/1QTt1nrpPI2_E26SM85hoblScpm9qPBQb/view?usp=sharing

+ Kết luận số 08-KL/TƯĐTN-BTC, ngày 05/3/2019 của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn về các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động tổ chức cơ sở Đoàn trên địa bàn dân cư, giai đoạn 2017 – 2022:  https://drive.google.com/file/d/17X3zi8BPc_MHniovVfcN0gvU7sxfX71J/view?usp=sharing

Các trao đổi mới nhất