Các cơ sở Đoàn trực thuộc tổ chức quán triệt, triển khai các nghị quyết, chủ trương của Đảng cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên

Học tập, quán triệt và tuyên truyền về các nghị quyết, chủ trương của Đảng; nghị quyết, kết luận, chương trình của Đoàn luôn được các cấp bộ đoàn quận Thanh Khê xác định là nhiệm vụ trọng tâm trong công tác tuyên truyền, giáo dục của Đoàn.

Với mục đích giúp các cơ sở Đoàn, cán bộ, đoàn viên, thanh niên quán triệt sâu sắc các quan điểm, mục tiêu và nhiệm vụ, giải pháp nêu trong các Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, XIII và nghị quyết, kết luận, chương trình của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Trung ương Đoàn khóa XI. Trên cơ sở chỉ đạo Ban Thường vụ Quận Đoàn, các cơ sở Đoàn trên địa bàn quận đã tập trung triển khai các nghị quyết, chủ trương của Đảng; nghị quyết, kết luận, chương trình của Đoàn  thông qua các hình thức đa dạng như hội nghị, diễn đàn, sinh hoạt chuyên đề, đăng tải và chia sẻ tài liệu học tập trên website, fanpage, lồng ghép vào các buổi sinh hoạt chi đoàn, chi hội, thiết kế các inforgraphic tuyên truyền, tổ chức các cuộc thi tìm hiểu kiến thức, xây dựng các video tuyên truyền…

Kết quả đã có 16/16 Đoàn cơ sở (đạt 100%), 10/10 chi đoàn cơ sở (đạt 100%), 363/363 chi đoàn (đạt 100%) tổ chức các buổi học tập, quán triệt, tuyên truyền; 531/531 cán bộ đoàn (đạt 100%), 6.224/6.224 đoàn viên (đạt 100%) được học tập, quán triệt các nghị quyết, chủ trương của Đảng; nghị quyết, kết luận, chương trình của Đoàn và 6.750/6.750 hội viên (đạt 100%), 26.164/30.664 thanh niên (đạt 85,3%) được tuyên truyền các nghị quyết, chủ trương của Đảng; nghị quyết, kết luận, chương trình của Đoàn.

Qua nghiên cứu, học tập, quán triệt các Nghị quyết, chủ trương của Đảng đã giúp cán bộ, đoàn viên thanh niên trên địa bàn quận nắm vững nội dung cơ bản, cốt lõi và những điểm mới trong các văn kiện của Đảng; từ đó thực hiện đúng đắn, sáng tạo Nghị quyết, tạo sự thống nhất về ý chí và hành động, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được giao.

* Một số hình ảnh

Các trao đổi mới nhất