Bản chất và căn nguyên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống

Gần đây, không biết là vô tình hay hữu ý, một số người, kể cả một số học giả có tên tuổi đã cho rằng, suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống ở một bộ phận cán bộ, đảng viên là một “tất yếu khách quan” của “chế độ một đảng độc quyền lãnh đạo” và chế độ xã hội xã hội chủ nghĩa do thiếu dân chủ sinh ra. Họ coi đó là “điều khó tránh khỏi” và “sẽ bị diệt vong”, nếu chúng ta cứ tiếp tục thực hiện công cuộc đổi mới, đi theo con đường xã hội chủ nghĩa, thiếu thiện chí với “sự hợp tác, giúp đỡ” của các nước phương Tây. Thoạt nghe những điều kiến giải của một số người được coi là “cấp tiến”, “có tâm huyết, có trách nhiệm với vận mệnh của quốc gia – dân tộc” nêu trên, không ít người dân, kể cả một số người có bằng cấp, danh hiệu, song lại “nhẹ dạ, cả tin”, đã rơi vào hoang mang, dao động; cho rằng, Đảng, Nhà nước ta cần phải đổi mới quyết liệt theo hướng tư bản chủ nghĩa, phải dựa vào phương Tây, học cách xây dựng chế độ dân chủ theo hướng đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập; lấy nó làm động lực phát triển kinh tế – xã hội; làm cho Việt Nam mạnh lên, sự suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự nó sẽ tiêu vong; không cần phải thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực… từ Trung ương đến cơ sở; không cần ra nghị quyết mới, ban bố 19 điều quy định đảng viên không được làm, v.v..

Vin vào cái cớ Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII của Đảng ta bàn về một số vấn đề cấp bách trong xây dựng Đảng hiện nay, các thế lực thù địch đã triệt để lợi dụng một số người có quan điểm bất đồng, thậm chí đối lập với Đảng, Nhà nước ta để xuyên tạc sự thật, thổi phồng khuyết điểm, khuếch đại thiếu sót, hạn chế trong lãnh đạo, chỉ đạo công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của Đảng, Nhà nước ta; coi Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII của Đảng ta là “lời tự thú về những sai lầm, khuyết điểm” của chế độ đảng độc quyền lãnh đạo và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn. Quan điểm, mục tiêu của những người có quan điểm đối lập với Đảng, Nhà nước ta đã quá rõ ràng: vu khống, quy trách nhiệm và thổi phồng nguyên nhân suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống ở một số cán bộ, đảng viên là do chúng ta đi theo con đường chủ nghĩa xã hội và chế độ đảng độc quyền lãnh đạo; là do chúng ta thiếu dân chủ, chưa giải quyết thấu đáo vấn đề tôn giáo, dân tộc, nhân quyền, v.v.. Bản chất của vấn đề là họ muốn “mượn gió bẻ măng”, “đục nước béo cò” để phủ nhận thành quả cách mạng, thành tựu 35 năm đổi mới, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng ta; xóa bỏ mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; lái nước ta đi theo quỹ đạo tư bản chủ nghĩa có lợi cho phương Tây. Ý đồ của họ đã lộ diện, âm mưu, thủ đoạn của họ đã được công khai từ nhiều năm nay thông qua thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình”, kết hợp với bạo loạn lật đổ, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” nội bộ ta, đòi “phi chính trị hóa” lực lượng vũ trang. Giờ đây, lợi dụng Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII của Đảng ta, các thế lực thù địch đã và đang rùm beng lên rằng, “Đảng Cộng sản Việt Nam đã thú nhận sai lầm” để chống Đảng ta. hãy bình tĩnh nhìn nhận, xem xét thấu đáo mọi vấn đề và làm tốt công tác tự phê bình và phê bình trong Đảng – một vấn đề có tính nguyên tắc trong sinh hoạt của Đảng và làm tốt hơn công tác phản biện xã hội để tự ý thức hơn về trách nhiệm của mình, có biện pháp ngăn chặn, đẩy lùi, tiến tới khắc phục suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận cán bộ, đảng viên, xây dựng Đảng ta trong sạch, vững mạnh, ngang tầm với yêu cầu nhiệm vụ mới là một vấn đề rất quan trọng và cấp bách trong tình hình hiện nay.

Chúng ta đều biết rằng, suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống là ba căn bệnh nằm trong một cá thể người “bị bệnh nặng”. Ba căn bệnh ấy có cùng nguồn gốc sinh thành là “bệnh lý” hay sự “nhiễu loạn của hệ thần kinh trung ương” mà chủ yếu là sự “thoái hóa, biến chất”, mất nhân cách, mất “tính người” ở một số “cán bộ” mang danh hiệu đảng viên. Ai đó nếu đã bị lâm vào căn bệnh suy thoái tư tưởng chính trị, thì lập tức, căn bệnh này sẽ “lây nhiễm”, biến người đó đồng thời bị thoái hóa, biến chất về đạo đức, lối sống và ngược lại. Để vạch trần bản chất sai trái, phản động của một số người có quan điểm đối lập với Đảng ta về việc quy kết nguyên nhân suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống ở một bộ phận cán bộ, đảng viên hiện nay về cái gọi là do chúng ta đi theo “con đường chủ nghĩa xã hội và chế độ đảng độc quyền lãnh đạo” gây nên, thiết nghĩ cần tập trung phân tích, làm rõ bản chất, căn nguyên nảy sinh bệnh suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên hiện nay và mối quan hệ “lây nhiễm” giữa chúng.

Với tư cách là kết quả của quá trình tư duy được thể hiện thành quan điểm, lập trường, chính kiến của chủ thể, tư tưởng luôn là một đặc quyền của con người, do một loại vật chất có tổ chức cao nhất, hoàn thiện nhất là bộ óc người sinh ra, có chức năng phản ánh hiện thực khách quan bằng sự suy nghĩ, hoạt động trí tuệ, thể hiện dưới những hình thức: suy nghĩ trong đầu về đối tượng cần nhận biết và toàn bộ những sản phẩm của trí tuệ do con người tạo ra, hợp thành phong cách tư duy, phong cách lãnh đạo, chỉ huy, v.v.; biểu đạt bằng các khái niệm, phạm trù, quy luật; được con người đúc kết, khái quát từ thực tiễn, hình thành tư tưởng, hệ tư tưởng, ý thức hệ. Vì vậy, nói đến tư tưởng, là nói đến tư tưởng của con người và chỉ có con người mới có tư tưởng; tức là nói đến sự suy nghĩ, quan điểm của họ về thế giới và những sản phẩm tinh thần do hoạt động trí tuệ của “bộ óc” người tạo nên. Tư tưởng là “tấm gương phản chiến hiện thực khách quan”, được dùng làm nguyên tắc để giải thích các hiện tưởng bên ngoài, bao gồm các mục đích, ý định, định hướng và triển vọng, giúp con người tiếp tục nhận thức sâu hơn bản chất sự vật, hiện tượng; có quan điểm và những giải pháp tối ưu để cải tạo thực tiễn vì lợi ích của mình.

Suy thoái tư tưởng chính trị, về thực chất, là sự phản ánh sai lệch hiện thực khách quan từ việc nghi ngờ dẫn đến phai nhạt mục tiêu, lý tưởng cách mạng, xa rời chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, do tuyệt đối hóa cái chủ quan, nhìn nhận méo mó con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta, những cái tốt, tính ưu việt của chế độ ta bị xuyên tạc trở thành “màu đen”, thực hư, thật giả, trắng đen lẫn lộn; bị lợi dụng để thực hiện mục đích cá nhân theo kiểu “đục nước béo cò”; biến cái tốt thành cái xấu, “thẳng thành cong”, “chân lý thành sai lầm”. Vì thế, cái xấu có cơ hội nảy nở, chèn ép, lấn át cái tốt.

Căn nguyên của sự suy thoái tư tưởng chính trị và tình trạng phản ánh sai lệch các chuẩn mực đạo đức, lối sống” có thể nhìn nhận từ hai khía cạnh: Thứ nhất, bộ óc người, khí quan vật chất sản sinh ra tư tưởng chính trị bị tổn thương do sự cố tai nạn hoặc bị rối loạn chức năng tâm lý gây nên. Thứ hai, suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống ở một số người là do bộ óc của họ “có vấn đề”, có thể là do bệnh lý, sự rối loạn, nhiễu loạn hệ thần kinh trung ương nên cá thể người thuộc diện này không thể suy nghĩ lành mạnh; hơn thế, “lương tâm, danh dự” của họ đã bị hoen ố, lu mờ; tự thân, không thể nhận thức, phân biệt rõ ràng phải trái, đúng sai; không thể điều chỉnh thái độ, hành vi tỏng các quan hệ giao tiếp, ứng xử để đạt đến sự chuẩn mực đạo đức gây nên đã để cho lòng tham “trỗi dậy”, tiền tài, vật chất làm cho lóa mắt, rơi vào lối sống buông thả, “quên tình nghĩa, xa rời đạo lý, bất chất pháp y”. Lối sống đề cao vật chất, sùng bái đồng tiền; ăn chơi, hưởng lạc, ham chức, cậy quyền, đề cao “cái tôi”, coi thường tổ chức đã chà đạp lên tập thể, tự đánh mất mình.

Hiện tượng này tuy không phải là phổ biến, chỉ rơi vào một số cán bộ, đảng viên nhưng lại gây hại lớn cho xã hội; làm nhiều người tốt lo ngại, băn khoăn; thậm chí không ít người tốt bị “lây nhiễm”, khủng hoảng, mất niềm tin vào chân lý; nơi này, nơi khác, lòng tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, nhất là đối với tổ chức đảng và chính quyền địa phương bị giảm sút nghiêm trọng.

Nguyên nhân làm cho một cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trước hết cần xem xét, nhấn mạnh về mặt nhân cách xã hội, giai cấp. Đây là mặt chính yếu, đồng thời cần xem xét, nhìn nhận sâu hơn về mặt sinh học; tức là cội nguồn, cơ sở vật chất sản sinh ra tư tưởng của người mắc “bệnh suy thoái” ấy. Phải chăng sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một người nào đó, trước tiên là do quan điểm, lập trường, bản lĩnh chính trị của người ấy bị thoái hóa, biến chất? Chúng ta đều biết rằng, các yếu tố này không chỉ phụ thuộc vào các yếu tố xã hội mà còn phụ thuộc vào hệ thần kinh trung ương. Nói cách khác, chất lượng của các yếu tố ấy, phần lớn là do bộ óc của người ấy sản sinh ra. Lâm vào tình cảnh suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, rõ ràng là “bộ óc” của người ấy “có vấn đề”, sự tỉnh táo, khôn ngoan, giá trị nhân cách của người ấy đã bị cái xấu làm cho mê muội, bị vùi lấp, che kín mắt trở nên lú lẫn; thuốc kháng sinh và sự toàn tâm của bác sĩ rất khó chữa trị căn bệnh này. Vì thế, vấn đề đặt ra là, trong công tác tuyển chọn cán bộ, nhất là đề bạt, bổ nhiệm cán bộ ở vị trí quan trọng phải thật sự chú ý đến bản lĩnh chính trị, lập trường, quan điểm giai cấp, quá trình rèn luyện, phấn đấu của nhân sự; đồng thời, kiểm tra sức khỏe và tính đến cả chất lượng “bộ óc” hệ thần kinh của các nhân sự ấy. Kiên quyết không thể chấp nhận ai đó mà chất lượng bộ óc thấp, cũng như bản lĩnh chính trị non kém; sự tu dưỡng, rèn luyện, ý thức chấp hành kỷ luật không nghiêm ngồi vào các vị trí chủ chốt, nhất là ở những nơi mà điều kiện, hoàn cảnh “vật chất” dễ lôi cuốn, cám dỗ, làm họ dễ mắc bệnh tham ô, lãng phí, suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Nói cách khác, họ đã lùi bước, đầu hàng, tự đánh mất mình do sự lôi cuốn, cám dỗ của vật chất, sự mua chuộc của đồng tiền, sự hấp dẫn của chức quyền, sự đam mê của tửu sắc, sự tung hê, bợ dỡ, thao túng của một số phần tử cơ hội, thành phần thuộc dạng ngầm trong “xã hội đen” mà chúng ta đang truy quét, tẩy sạch, nhưng chưa thể làm xong “một sớm một chiều”, v.v..

Có thể khẳng định rằng, “bệnh” suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống có nhiều nguyên nhân; trong đó, có nguyên nhân từ bản thân bộ óc, chủ yếu là bản chất cá nhân chủ nghĩa đã khiến một số cá thể người không còn tỉnh táo, sáng suốt, nhìn nhận, đánh giá đúng đúng mọi vấn đề, không đủ sức phân tích thấu đáo các sự kiện diễn ra xung quanh; dẫn đến các hành vi “lệch chuẩn”, mê muộn trong cách hành xử thiếu văn hóa nên lún sâu vào “vũng bùn” của chủ nghĩa cá nhân, chà đạp lên đạo lý, pháp lý, biến thành hàng người phi nhân tính.

Suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống là một loại bệnh “nan y” nhưng không phải là vô phương, hết cách cứu chữa. “Cơ địa” chung của những người mắc bệnh này là ý thức trách nhiệm thấp, bản lĩnh chính trị non kém; tự tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức nhân cách người cách mạng không vững vàng nên không đủ sức cự tuyệt những cám dỗ vật chất, ham muốn đời thường, thiếu trung thực với tổ chức, song lại biết che đậy kín đáo trước các hành vi giả tạo là bất chính, bất lương. Khi cái lợi đến quá dễ dàng, lâu dần thành thói quen biến thành một sự sùng bái quyền lực, đồng tiền và sự hưởng lạc; đến lúc đó, họ không còn biết tự trọng, danh dự, không còn hổ thẹn, cắn rứt lương tâm khi làm điều sai trái; đã “bán thân cho quỷ dữ”, trở thành nô lệ của đồng tiền, quyền lực, cam tâm làm những điều thất đức; họ cứ trượt dài, dần dần mất nhân cách người cách mạng. Vì vậy, pháp luật cần phải vào cuộc mạnh mẽ hơn nữa để chẩn trị, cắt bỏ các khối u, các chứng bệnh này, làm cho xã hội ta lành mạnh hơn, tốt đẹp hơn.

Cũng cần nói rằng, sự lệch lạc trong suy nghĩ, thoái hóa về tư tưởng chính trị thể hiện rõ ở việc phai nhạt mục tiêu, lý tưởng cách mạng, xa rời chủ nghĩa Mác – Lênin, buông lỏng nguyên tắc sinh hoạt đảng, nói và làm sai nghị quyết, Điều lệ cảu Đảng là cái gốc đẻ ra các chứng bệnh: Phát ngôn thiếu trách nhiệm, thực hiện pháp luật, kỷ luật không nghiêm; quan liêu, gia trưởng, độc đoán, chuyên quyền; áp đặt quan điểm chủ quan, duy ý chí, phiến diện, siêu hình trong quan hệ đạo đức, lối sống, nên các hành vi, biểu hiện của nó hết sức phức tạp. Nó vừa là hệ quả, sản phẩm tất yếu do non kém cái này, vừa là nguyên nhân sinh ra cái kia và ngược lại. Sống, sinh hoạt trong một tổ chức tốt, một người có tư tưởng chính trị lành mạnh, đúng đắn thì họ luôn kiên định, vững vàng trước mọi khó khăn, thử thách, không bao giờ làm những điều sai trái, luôn đi thẳng, ngẩng cao đầu. Vì thế, mọi cám dỗ, mua chuộc không thể chuyển lay, không vì lợi ích cá nhân mà hi sinh lợi ích tập thể và do đó có cuộc sống trong sạch, lành mạnh, với tư cách một con người, là một cán bộ, đảng viên nêu tấm gương sáng để mọi người học tập, noi theo.

Rõ ràng là, tư tưởng chỉ đạo hành động. Tư tưởng đúng thì hành động đúng, tư tưởng sai thì hành động sai, “sai một ly đi một dặm” và nó có thể giết chết một con người, để lại tác hại khôn lường, những hậu quả khó khắc phục cho tập thể, tổ chức và xã hội. Khẳng định vai trò to lớn của tư tưởng, công tác tư tưởng trong quân đội, cán bộ, chiến sĩ ta thường nói “tư tưởng không thông, mang bình tông không nổi” và nhân dân ta cũng thường hay nói “thỏa lương tâm lạng vàng không tiếc”. Điều đó cho thấy, tư tưởng và công tác tư tưởng có vai trò đặc biệt quan trọng trong đời sống xã hội và trong quân đội, không thể xem thường dù nó chỉ là thái độ, những hành vi, dấu hiệu ban đầu và khi nó đã bị thoái hóa, biến chất thì tác hại của nó thật ghê gớm, để lại hậu họa rất khó khắc phục.

Có thể khẳng định rằng, sự suy thoái về tư tưởng chính trị là nguyên nhân của mọi nguyên nhân dẫn đến sai lầm, suy thoái đạo đức, lối sống và ngược lại. Cho nên, muốn không bị suy thoái tư tưởng chính trị dẫn đến cac loại suy thoái khác thì chính trị của ta phải mạnh lên, cơ thể của chúng ta phải khỏe mạnh, đạo đức, lối sống của chúng ta phải thật sự trong sạch lành mạnh. Một vấn đề có tính nguyên tắc (bất di bất dịch) là phải quan tâm chăm lo công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân; ra sức xây dựng môi trường văn hóa chính trị lành mạnh; làm cho chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước chiếm vị trí thống trị trong đời sống văn hóa – tinh thần xã hội ta. Đồng thời, phải làm tốt hơn nữa công tác kiểm tra, giám sát, giáo dục cán bộ, đảng viên; kiên quyết xử lý nghiêm minh những người vi phạm pháp luật, kịp thời đưa những cán bộ, đảng viên không đủ tư cách ra khỏi tổ chức đảng; làm cho Đảng ta ngày càng trong sạch, lành mạnh; kiên quyết không để các thế lực thù địch lợi dụng tình hình, thổi phồng, bóp méo sự thật, chống phá chế độ xã hội chủ nghĩa mà chúng ta đang xây dựng; hạ thấp vai trò, uy tín của Đảng, Nhà nước ta. Nói một cách khác, nếu cán bộ, đảng viên thật sự gương mẫu, mực thước… thì kẻ thù không thể làm gì chúng ta.

Suy thoái về tư tưởng chính trị là một căn bệnh có nguồn gốc từ sự khinh thường vai trò của công tác chính trị, môi trường chính trị, nhất là giáo dục lý luận chính trị. Phải khẳng định rằng, ở đâu, nơi nào, môi trường chính trị không tốt, trước hết là cấp ủy đảng, người chỉ huy ở đó đã để tuột hoặc buông lỏng công tác kiểm tra, giám sát, chất lượng sinh hoạt tổ đảngm sinh hoạt chi bộ và sinh hoạt của các tổ chức quần chúng thấp; đấu tranh tự phê bình và phê bình bị coi nhẹ hoặc bị thủ thiêu, vấn đề dân chủ, công khai, minh bạch kém hiệu quả; người đứng đầu cơ quan, đơn vị thiếu gương mẫu tinh thần trách nhiệm, v.v., thì ở nơi đó, có nhiều người vi phạm kỷ luật, thậm chí lâm vào tình trạng thoái hóa về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Sự thoái hóa tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống giống như một căn bệnh lây lan, “lây nhiễm rất nguy hiểm” nếu klhông sớm phát hiện và chữa trị kịp thời. Mọi biểu hiện của lối sống vụ lợi, thực dụng, thói hư, tật xấu, hành vi vi phạm chuẩn mực đạo đức là hệ quả tất yếu của sự suy đồi, thoái hóa tư tưởng chính trị của một tập thể, nhóm người và cá nhân mỗi người; trước hết là người đứng đầu tổ chức đảng, người chủ trì cơ quan, đơn vị.

Cho nên, ngăn chặn, đẩy lùi, tiến tới cắt bỏ “khối u nhọt” và căn bệnh này phải đồng thời khắc phục cả suy thoái tư tưởng chính trị, suy thoái đạo đức và suy thoái lối sống; đồng thời, đẩy mạnh công tác đấu tranh tư tưởng, lý luận, phê phán các quan điểm sai trái, phản động; khôi phục, củng cố niềm tin vào Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa trong cán bộ, chiến sĩ và nhân dân. Không thể có đạo đức, lối sống tốt nếu ai đó bị suy thoái về tư tưởng chính trị. Không thể có tư tưởng chính trị tốt nếu vi phạm chuẩn mực đạo đức, lối sống và “sự lệch chuẩn” của nó đã rời vào đồi bại, tha hóa. Vấn đề quan trọng hàng đầu là đề cao công tác phòng ngừa; có niềm tin trong đấu tranh chống tiêu cực, chống quan điểm sai trái; không nên để “bệnh tật” xảy ra rồi mới tìm thầy thuốc bắt mạch, kê đơn, bốc thuốc, tìm cách cứu chữa.

Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII của Đảng đã chỉ ra tác hại của sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống ở một bộ phận cán bộ, đảng viên; những biểu hiện của nó và các giải pháp khắc phục. Đây là dịp tốt để chúng ta nhận diện ngày càng rõ hơn những người mắc “căn bệnh” này, có liệu pháp “hạ nhiệt” cho những người thường hay ác cảm và nói xấu chế độ xã hội chủ nghĩa mà nhân dân ta đang xây dựng; hay ca ngợi và muốn đi theo con đường tư bản chủ nghĩa, thích sống theo kiểu văn hóa phương Tây, đề cao vật chất, sùng bái đồng tiên; coi thường tình nghĩa, đạo lý; phủ nhận truyền thống lịch sử, văn hóa dân tộc… Tình hình đang đặt ra nhiều việc phải làm, nhất là trong công tác xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh trong tình hình mới.

Trong triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng hiện nay, từng tổ chức đảng cần có những giải pháp cụ thể để giúp đỡ một số cán bộ, đảng viên sửa chữa sai lầm, khuyết điểm do “bị thương” bởi “viên đạn bọc đường”, bị mua chuộc bỏi bọn làm ăn phi pháp lợi dụng; có lúc đã trở thành tù nhân, nô lệ của đồng tiền, trở lại đội ngũ, xứng đáng là “công bộc” của dân. Công việc này có giá trị rất tốt là khi các đồng chí ấy quay về đội ngũ sẽ là nhân cốt tích cực trong cuộc đấu tranh chống quan điểm sai trái, phản động; ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong tổ chức đảng và trong xã hội ta hiện nay.

Mối quan hệ giữa suy thoái tư tưởng chính trị, suy thoái đạo đức và suy thoái lối sống là mối quan hệ giữa giữa “kẻ tung người hứng”, a dua tòng phạm, cùng nhau đi đến một chỗ sai là phá bỏ chê độ, nền nếp, trật tự, kỷ cương; rũ bỏ luân thường đạo lý, vi phạm kỷ luật, làm sai luật pháp; gây tiêu cực cho xã hội, cản trở tiến bộ lịch sử. Cho nên, cần hiểu rằng, suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống là một cơ thể mang mầm bệnh ghép gồm ba chứng bệnh: suy thoái về tư tưởng chính trị, suy thoái về đạo đức, suy thoái về lối sống; cả ba căn bệnh ấy đều bám kéo nhau, dính chặt trên một cơ thể người bị “lệch chuẩn”; rất khó phân biệt một cách rạch ròi bản chất, nguyên nhân từng loại bệnh. Ai đó chỉ cần mắc một chứng bệnh là lập tức bị lây nhiễm, mắc các chứng bệnh khác. Đương nhiên, ổ bệnh lây mầm vẫn là suy thoái về tư tưởng chính trị xét một cách toàn cục mà nói. Tuy nhiên, sự phát bệnh và biểu hiện rõ nhất, dễ nhìn thấy nhất có khi lại bắt đầu tư các hành vị thoái hóa đạo đức, lối sống thông qua các hành động “lệch chuẩn” của nó.

Nói cách khác, sự suy thoái về tư tưởng chính trị thường được che giấu, ngụy trang kín đáo, tinh vi, rất khó nhìn thấy, nhất là đối với một số người từng trải, có nhiều kinh nghiệm thực tế; song sự “hư đốn” lại thấy dễ dàng hơn bởi sự buông thả ở một số người này như tham nhũng, vun vén lợi ích cá nhân, v.v., cho đến khi thành thói quen thì những người ấy không còn xấu hổ, sẵn sàng lao vào các cuộc ăn chơi trác táng, tiêu tiền của tập thể một cách “không hề thương tiếc”, không xót xa, động lòng trước nỗi đau của đồng chí, đồng đội, nhân dân.

Suy thoái về tư tưởng chính trị là dấu hiệu đầu tiên dẫn đến và quy định nguồn gốc, bản chất, tính chất, hình thức biểu hiện của suy thoái về đạo đức, lối sống. Nếu sự suy thoái về tư tưởng chính trị được loại bỏ hoặc mất đi thì sớm hay muộn, hai hình thức suy thoái về phẩm chất đạo đứa, nhân cách và về lối sống, theo đó cũng mất theo. Ngược lại, là những hình thức nảy sinh do suy thoái tư tưởng chính trị gây nên nhưng sự suy thoái về đạo đức, lối sống có tính độc lập tương đối. Nó ngấm ngầm hay công khai biểu hiện theo những con đường, cách thức riêng. Trường hợp này, công tác tuyên truyền, giáo dục không thể phát huy công dụng, hiệu quả, chỉ khi luật pháp vạch mặt, sai trái ấy ở một số người mới bị phơi bày, buộc phải thừa nhận.

Vì vậy, phải kiên quyết hơn nữa trong triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, đặc biệt là thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ trong sinh hoạt đảng, đoàn thể; kiên quyết đấu tranh, xử lý kỷ luật những cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; không để những cán bộ, đảng viên vi phạm kỷ luật, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong tổ chức đảng, không để “con sâu làm rầu nồi canh”. Đồng thời, đẩy mạnh hơn nữa việc tiếp tục học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; xây dựng hệ thống pháp luật, các chế độ, quy định thật cụ thể, rõ ràng, chặt chẽ để ngăn ngừa, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; làm tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng cán bộ; chọn đúng người có đức, có tài bố trí vào các vị trí quan trọng, nhất là các vị trí chủ trì cơ quan, đơn vị. Đổi mới cơ chế, chính sách, chế độ đãi ngộ để cán bộ, đảng viên có đủ điều kiện “bảo liêm”, làm tốt việc nêu gương cho quần chúng học tập, noi theo.

Chân lý là khách quan và luôn luôn cụ thể. Hãy lấy thực tiễn đời sống của nhân dân, của cán bộ, chiến sĩ và mức sống của họ làm gốc để đánh giá tài năng, đức độ, sự cống hiến của mỗi người, sự trung thành, trong sáng của họ. Đảng ta và nhân dân bao giờ cũng sáng suốt. Người dân lao động trông chờ, chỉ thật sự tin tưởng, đặt niềm tin, hy vọng vào ai, tổ chức nào nếu tổ chức đó, người đó sống, chiến đấu, lao động hết lòng vì họ; thật sự chăm lo cho cuộc sống ấm no, hạnh phúc của họ. Điều đó hoàn toàn phù hợp với mục tiêu, lý tưởng phấn đấu của Đảng ta. Thực tế đã khẳng định rằng, chỉ có Đảng Cộng sản Việt Nam, Bác Hồ kính yêu và những cán bộ, đảng viên chân chính của Đảng mới làm tốt điều đó và xứng đáng được nhân dân ngưỡng mộ, tin yêu, suy tôn và gọi cái tên trìu mến: Bác Hồ và Đảng ta! Giải quyết tốt mối quan hệ giữa suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống là một biện pháp nhất thiết phải làm nhằm gột rửa cho sạch thói hư, tật xấu để uy danh của Đảng ta sống mãi trong lòng nhân dân, dân tộc; là cách tốt nhất để thực hiện thành công mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội vì dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, vững bước tiến lên chủ nghĩa xã hội. Chúng ta phấn khởi, tin tưởng vào Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII của Đảng, đặc biệt là Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, nhất định nó sẽ đi vào đời sống; nhất định chúng ta sẽ hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân tin tưởng, giao phó. Không có thế lực phản động nào có thể cản bước, ngăn đường chúng ta đi./.

Nguồn: Hương Sen Việt

Các trao đổi mới nhất