Thanh Khê – Tổ chức hoạt động “Ngày tranh cử” Hội đồng trẻ em giai đoạn 2021 – 2022

Thực hiện Kế hoạch số 304-KH/TĐTN-TTNTH ngày 30/8/2021 của Ban Thường vụ Thành Đoàn về việc triển khai xây dựng mô hình Hội đồng trẻ em cấp cơ sở giai đoạn 2021-2022, trên cơ sở đó, Hội đồng Đội quận Thanh Khê xây dựng kế hoạch và tổ chức hoạt động “Ngày tranh cử” Hội đồng trẻ em quận Thanh Khê giai đoạn 2021-2022 bằng hình thức trực tuyến.

Tại “Ngày tranh cử”, các em thiếu nhi được tham gia trình bày và bảo vệ ý kiến của bản thân với chủ đề “Nếu em là Chủ tịch Hội đồng trẻ em quận Thanh Khê giai đoạn 2021-2022, em sẽ làm gì/hoặc đề xuất gì để góp phần hỗ trợ trẻ em tại quận phát triển tốt hơn?” Trên cơ sở đó, Hội đồng cấp quận chọn lựa những em có nội dung thuyết minh toàn diện nhất để tiến hành bầu chọn 01 Chủ tịch Hội đồng, 02 Phó Chủ tịch Hội đồng trẻ em quận Thanh Khê giai đoạn 2021-2022.

Thông qua hoạt động “Ngày tranh cử”, đã tạo cơ hội để các em được trình bày, phát biểu, truyền đạt ý kiến của mình đối với các vấn đề các em quan tâm; đồng thời lựa chọn ra các em có kỹ năng mềm, khả năng phát biểu, trao đổi để bầu vào Ban thường trực Hội đồng trẻ em cấp quận.

* Một số hình ảnh

Các trao đổi mới nhất