Quận Đoàn Thanh Khê tham gia Đoàn giám sát chuyên đề về phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn quận

Thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị về việc “Ban hành Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị – xã hội”. Quận Đoàn Thanh Khê đã tham gia cùng Đoàn giám sát của Quận ủy, Ủy ban MTTQVN quận giám sát tại phường Tam Thuận về tình hình thực hiện “Công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19” trên địa bàn phường.

Tại buổi giám sát, Đoàn đã giám sát việc triển khai công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách có liên quan đến công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19; việc ban hành các văn bản, kế hoạch cụ thể hóa thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ. Công tác phối hợp quản lý, thống kê, nắm bắt tình dịch bệnh. Việc tổ chức thực hiện chính sách ưu đãi, hỗ trợ cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân.
Qua giám sát, đã chỉ ra những mặt đạt được, những hạn chế cần khắc phục góp phần thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn phường Tam Thuận trong thời gian tới.

Các trao đổi mới nhất