Quận Đoàn Thanh Khê tổ chức Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu Luật An ninh mạng nhân ngày Pháp luật Việt Nam

Thực hiện Chương trình Công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2021; hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2021 (09/11); đồng thời phát huy vai trò của Đoàn trong công tác tuyên truyền và nâng cao nhận thức, hiểu biết về pháp luật cho cán bộ Đoàn, đoàn viên thanh niên; Quận Đoàn Thanh Khê tổ chức cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Luật An ninh mạng cho cán bộ Đoàn, đoàn viên thanh niên quận Thanh Khê năm 2021.

Trải qua 1 ngày thi, đã có 3.114 thí sinh tham gia, Ban Thường vụ Quận Đoàn đã chấm chọn và khen thưởng cho 5 tập thể có số lượng thí sinh tham gia đông và có tỷ lệ đáp án chính xác nhiều nhất và 5 cá nhân có các câu trả lời chính xác và câu hỏi phụ gần đúng nhất với đáp áp của ban tổ chức.

Thông qua Cuộc thi, nhằm phổ biến, tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ, đoàn viên thanh niên về ý thức chấp hành pháp luật, “Sống và làm việc theo Hiến pháp và Pháp luật” góp phần ngăn chặn, giảm thiểu vi phạm pháp luật, thực hiện tốt Luật an ninh mạng và một số văn bản quy định phát luật.

Các trao đổi mới nhất