Tiếp tục triển khai hiệu quả chương trình “Rèn luyện đoàn viên” giai đoạn 2018-2022

Nhận thức được nghĩa, tầm quan trọng của chương trình “Rèn luyện đoàn viên”, trong năm 2022, Ban Thường vụ Quận đoàn đã chú trọng triển khai chương trình, coi đây là một trong những nội dung trọng tâm trong chương trình tác giả Đoàn và phong trào thiếu nhi.

Đoàn cơ sở trên địa bàn quận chủ động triển khai, quán rượu Chương trình “R èn luyện đoàn viên đến đội ngũ cán bộ, đoàn viên thanh niên bằng nhiều hình thức phong phú, đang dạng. Hướng dẫn cụ thể hóa nội dung đăng ký phù hợp với đặc thù sinh hoạt, lao động, học tập của các đoàn thể đối tượng được Đoàn quan tâm thực hiện.

Với sự nỗ lực và quyết tâm trong việc triển khai, thực hiện, đặc biệt trong tiền cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, 100% Đoàn cơ sở triển khai chương trình “Rèn luyện đoàn viên” theo đúng sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Quận đoàn. Đến nay có 5.225/5.225 đoàn viên đăng ký thực hiện Chương trình.

Thực hiện chương trình “Rèn luyện đoàn viên” trên địa bàn quận đã từng bước bắt đầu có nhiều thiết bị thực thi kết quả. Qua đó, góp phần quan trọng trong công việc nâng cao chất lượng đoàn viên, gắn với định giá chất lượng đoàn viên, phân loại chi đoàn, Đoàn cơ sở.

* Một số hình ảnh

Các trao đổi mới nhất