MÔ HÌNH “3 CÓ – 2 KHÔNG” ĐƯỢC TRIỂN KHAI VÀ ĐẠT NHIỀU KẾT QUẢ TÍCH CỰC

Nhằm xây dựng tác phong, lề lối công tác của người cán bộ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trong thời kỳ mới; tiếp tục cụ thể hóa việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII). Quận Đoàn đã triển khai mô hình “3 có – 2 không” trong thực hiện chỉ thị số 01-CT/TWĐTN về “Tăng cường rèn luyện tác phong, thực hiện lề lối công tác của cán bộ Đoàn” năm 2023

Mô hình “3 có – 2 không” với nhiệm vụ “3 có” (có kế hoạch, trách nhiệm, ý thức rèn luyện), đối với “2 không” nghĩa là không bị xử lý kỷ luật từ hình thức khiển trách trở lên và không có các biểu hiện suy thoái chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống. Mong muốn mô hình sẽ giúp ĐVTN nâng cao nhận thức sâu sắc việc tu dưỡng, rèn luyện cần được thực hiện và duy trì tốt, các cơ sở Đoàn có nhiều giải pháp sáng tạo trong sinh hoạt chi đoàn từ đó nâng cao chất lượng hoạt động của chi đoàn, thu hút đoàn viên thanh niên ở địa bàn dân cư vào tổ chức Đoàn.

Theo đánh giá của Quận Đoàn, sau khi triển khai mô hình, cán bộ Đoàn cơ sở đã xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ được giao; hàng tháng có đánh giá, kết quả thực hiện được thông qua các cuộc họp cơ quan, họp Ban Chấp hành. Nhờ vậy, chất lượng các hoạt động phong trào của các phường trong năm 2023 cơ bản có nhiều chuyển biến. Các cơ sở Đoàn đã có nhiều hoạt động, phong trào thiết thực, gắn liền với sự phát triển đời sống của nhân dân, tỷ lệ tập hợp đoàn kết thanh niên phát triển hơn so với trước khi thực hiện mô hình.

Qua kết quả đạt được cho thấy cán bộ Đoàn đã nhận thức sâu sắc việc tu dưỡng, rèn luyện cần được thực hiện và duy trì tốt. Nhiều cơ sở Đoàn có nhiều giải pháp sáng tạo trong sinh hoạt chi đoàn từ đó nâng cao chất lượng hoạt động của chi đoàn, thu hút đoàn viên thanh niên ở địa bàn dân cư vào tổ chức Đoàn.

*Một số hình ảnh phòng trào cơ sở:

Các trao đổi mới nhất