Phát huy truyền thống, hun đúc sứ mệnh “đi trước, mở đường” của ngành Tuyên giáo

(ĐCSVN) – 91 năm qua, Ngành Tuyên giáo đã và đang tiếp nối truyền thống của các thế hệ đi trước, luôn chủ động “đi trước, mở đường”, chủ động, sáng tạo và nhiệt huyết, trở thành bộ phận không thể tách rời, luôn gắn bó sâu sắc với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc.

Bộ phận không thể tách rời của cách mạng Việt Nam

Trong những năm cách mạng nước ta còn trong trứng nước, Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc – Hồ Chí Minh đã đặt nền móng đầu tiên cho công tác tuyên truyền, tuyên giáo của Đảng bằng việc đẩy mạnh truyền bá chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng, đường lối cách mạng vào trong nước, vào các tầng lớp Nhân dân, nhất là các hạt nhân ưu tú, chuẩn bị cho việc thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

Ngay khi ra đời tháng 2/1930, Đảng Cộng sản Việt Nam coi công tác tuyên giáo là mặt trận quan trọng hàng đầu trong tòan bộ hoạt động. Công tác tuyên truyền, giáo dục được tổ chức chặt chẽ. Ban Chấp hành Trung ương đã lập Ban Cổ động và Tuyên truyền – Cơ quan tham mưu chỉ đạo và tổ chức công tác tuyên truyền, cổ động của Đảng, với nhiệm vụ trước mắt là tuyên truyền, giáo dục chủ nghĩa Mác – Lênin, Chánh cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt và đường lối cách mạng; cổ vũ, động viên các tầng lớp Nhân dân giác ngộ cách mạng, hiểu Đảng, ủng hộ Đảng, tin tưởng và đi theo Đảng.

Ngày 1/8/1930 đánh dấu hoạt động chính thức của cơ quan Cổ động và Tuyên truyền của Đảng (tiền thân của Ban Tuyên giáo Trung ương) bằng việc Ban Cổ động và Tuyên truyền của Đảng đã xuất bản tài liệu “Ngày quốc tế đỏ, mồng một tháng Tám” nhân kỷ niệm Ngày quốc tế đấu tranh chống chiến tranh đế quốc, bảo vệ hòa bình. Sau khi được phát hành, Tài liệu “Ngày quốc tế đỏ, mồng một tháng Tám” đã tạo được tiếng vang lớn, cổ vũ mạnh mẽ quần chúng Nhân dân yêu nước đứng lên đấu tranh chống chủ nghĩa đế quốc, chống áp bức, bóc lột, phản đối chiến tranh xâm lược, ủng hộ phong trào giải phóng dân tộc. Chỉ trong một thời gian rất ngắn (từ tháng 8 đến tháng 10 năm 1930), đã có hàng trăm cuộc mít tinh, biểu tình cách mạng của Nhân dân ta nổ ra với khí thế và tính chất mới.

Vị trí, vai trò và sức mạnh của công tác tuyên truyền đã được khẳng định và đi vào lịch sử cách mạng Việt Nam. Với ý nghĩa đặc biệt của sự kiện lịch sử này, năm 2000, Bộ Chính trị Trung ương Đảng (khoá VIII) quyết định lấy ngày 1/8 hàng năm làm Ngày truyền thống công tác Tư tưởng – Văn hoá của Đảng. Năm 2007, sau khi Ban Khoa giáo Trung ương và Ban Tư tưởng – Văn hoá Trung ương hợp nhất thành Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Bí thư Trung ương Đảng (khoá X) quyết định lấy ngày 1/8 hàng năm làm Ngày Truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng.

91 năm qua, công tác tư tưởng và tuyên giáo của Đảng đã trở thành bộ phận không thể tách rời, luôn gắn bó sâu sắc với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. Những thắng lợi vĩ đại mà Đảng và Nhân dân ta đã đạt được trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước cũng như trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc đều có sự đóng góp to lớn của ngành Tuyên giáo và công tác tuyên giáo của Đảng.

Những dấu ấn đầu tiên của nhiệm kỳ XIII

Với vai trò là một trong những bộ phận cơ bản, quan trọng của công tác xây dựng Đảng, là vũ khí sắc bén trong toàn bộ quá trình hoạt động của Đảng, công tác tuyên giáo đã góp phần xây dựng nền tảng chính trị của chế độ, nền tảng tinh thần của xã hội, hoạch định hệ thống quan điểm lý luận, cương lĩnh, đường lối lãnh đạo đúng đắn của Đảng đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam; giáo dục, rèn luyện bản lĩnh chính trị, đạo đức cách mạng, ý thức tổ chức kỷ luật của người cộng sản, bồi dưỡng lý tưởng, tình cảm cách mạng cho đông đảo quần chúng Nhân dân. Công tác tuyên giáo đã tạo nên sức mạnh đoàn kết thống nhất của hệ thống tổ chức đảng từ Trung ương tới cơ sở, củng cố, bồi đắp niềm tin và mối quan hệ mật thiết giữa Nhân dân với Đảng. Công tác tuyên giáo cũng quyết liệt đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ chế độ, bảo vệ Nhân dân và những thành quả của cách mạng Việt Nam, góp phần xây dựng Đảng ta trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, để Đảng thật sự là đạo đức, là văn minh, là người lãnh đạo, người đầy tớ trung thành của Nhân dân.

Ngay sau thành công Đại hội XIII của Đảng, nhận thấy trách nhiệm nặng nề với vai trò nòng cốt là phải khẩn trương tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết của Đại hội tới đông đảo cán bộ, đảng viên, Ban Tuyên giáo Trung ương đã tham mưu Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị số 01-CT/TW ngày 9/3/2021 về việc “Nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”. Đồng thời, đã tham mưu Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII cho cán bộ chủ chốt lần đầu tiên bằng hình thức trực tuyến toàn quốc. Đây là hội nghị kết nối nhiều điểm cầu nhất, xuống tận cấp xã và đặc biệt có cả điểm cầu ở nước ngoài. Tổng số có 7.903 điểm cầu, 1 điểm cầu ở Trung ương, 67 điểm cầu cấp tỉnh, 7.835 điểm cầu cấp huyện, xã. Số đại biểu tham dự đông nhất từ trước tới nay với hơn 1 triệu người. Hình thức tổ chức hội nghị này đã truyền đạt tinh thần nghị quyết Đại hội một cách tươi mới nhất, thấu đáo và rông mở nhất, nhanh chóng đưa Nghị quyết đến hầu hết cán bộ chủ chốt đến cấp huyện, xã, vừa đảm bảo tính chính xác, định hướng, tiết kiệm, hiệu quả.

Một dấu ấn nữa là Ban Tuyên giáo Trung ương đã tham mưu Bộ Chính trị ban hành Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Tiếp đó, 2 hội nghị trực tuyến toàn quốc là Hội nghị toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII, triển khai Kết luận số 01-KL/TW và Hội nghị nghiên cứu, học tập chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII, chuyên đề năm 2021 với chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước, phồn vinh, hạnh phúc” được tổ chức. Hội nghị có ý nghĩa vô cùng to lớn, thúc đẩy việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tiếp tục đi vào chiều sâu, đến tận cơ sở, giúp cho việc học và làm theo Bác càng thêm thiết thực và hiệu quả.

Thành công của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến rất phức tạp nhưng tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu đạt rất cao có sự góp sức to lớn của ngành Tuyên giáo trong công tác thông tin, tuyên truyền, phản bác các luận điệu sai trái, phản động. Người dân ai cũng hiểu rõ quyền, nghĩa vụ, thấy được niềm vinh dự và tự hào khi cầm lá phiếu trên tay bầu những đại biểu có năng lực, trình độ, sự tâm huyết thay mặt mình xây dựng những quyết sách xây dựng đất nước.

Ban Tuyên giáo Trung ương đã đổi mới phương thức chỉ đạo, định hướng đối với các cơ quan chủ quan và cơ quan báo chí, nhà xuất bản; kịp thời phát hiện, điều chỉnh, xử lý những sai sót và các cơ quan báo chí, các ấn phẩm có nội dung phức tạp, nhạy cảm. Đồng thời, chỉ đạo tăng cường thông tin tuyên truyền, nâng cao nhận thức của nhân dân trong việc chủ động thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.

Đặc biệt, trong dịp Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, cuộc bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp, ngành tuyên giáo đã tích cực đấu tranh trên mặt trận tư tưởng, tập trung cao độ đấu tranh chống lại nhiều âm mưu, thủ đoạn thâm độc của các thế lực phản động thường xuyên phát tán các luận điệu sai trái, thù địch, chống phá trên mọi phương tiện báo chí, truyền thông internet, mạng xã hội. Ngành Tuyên giáo tham mưu giúp Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các cấp ủy đảng lãnh đạo, chỉ đạo công tác đấu tranh chống âm mưu “diễn biến hòa bình”. Kịp thời chỉ đạo các đơn vị chức năng xây dựng và đăng tải các tin, bài trên phương tiện thông tin truyền thông; qua các hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền miệng, tài liệu hướng dẫn tuyên truyền… vạch trần âm mưu, thủ đoạn của những kẻ lợi dụng các vấn đề dân chủ, nhân quyền, tôn giáo, sắc tộc, vùng miền để chống phá. Báo chí Việt Nam đã kịp thời đấu tranh phản bác những nội dung thông tin bịa đặt, vu khống, gây chia rẽ nội bộ, mất đoàn kết trong Đảng và xã hội. Đến nay, hầu hết các báo lớn, các trang thông tin điện tử tỉnh, thành phố đều có chuyên mục đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đăng tải hàng nghìn tin bài phản bác có chất lượng, sẵn sàng đập tan những âm mưu xuyên tạc, vạch trần những thủ đoạn xấu xa nhằm chống phá Đảng và Nhà nước ta, phá hoại những công lao mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta dày công xây dựng. Những tin bài này giúp cán bộ, đảng viên và Nhân dân thấu rõ tâm địa hèn hạ, thủ đoạn tinh vi của các thế lực, phần tử phản động.

Đặc biệt, trong cuộc chiến phòng chống dịch bệnh COVID-19 đầy cam go,  Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp chặt chẽ với Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống dịch COVID-19, với Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam, thường xuyên, liên tục, chủ động, sâu sát trong chỉ đạo, định hướng các cơ quan báo chí, truyền thông mở đợt cao điểm, đặt chuyên trang, chuyên mục, thành lập nhóm phóng viên chuyên trách tuyên truyền về phòng, chống dịch bệnh; có nhiều biện pháp chấn chỉnh, xử lý kịp thời, nghiêm minh những thông tin sai sự thật, thông tin sai lệch, tin giả gây ảnh hưởng tiêu cực đến công tác phòng chống dịch. Thực sự mỗi cơ quan báo chí, các nhà báo đã trở thành những chiến sĩ xung kích trên tuyến đầu chống dịch, qua đó góp phần nâng cao nhận thức, củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, chung sức đồng lòng, tích cực tham gia và tạo nên những kết quả quan trọng rất đáng khích lệ trong công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Liên tục, Ban Tuyên giáo Trung ương có hướng dẫn tuyên truyền, báo cáo tình hình an ninh tư tưởng chính trị, dư luận xã hội. Thông tin thường xuyên, liên tục về tình hình thực tiễn để người dân có được thông tin chính thống. Hệ thống Tuyên giáo các cấp, nhất là ở những địa bàn quan trọng, nhạy cảm, luôn trong tình thế trực chiến, chủ động bám sát tình hình để có các phương án xử lý kịp thời, định hướng đấu tranh trên thực địa và trên các phương tiện thông tin đại chúng, qua đó tuyên truyền, giải thích để Nhân dân hiểu rõ chủ trương, đường lối, chính sách đúng đắn của Đảng, Nhà nước, tin tưởng và thực hiện theo sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước.

Ngành Tuyên giáo đã và đang tiếp nối truyền thống của các thế hệ đi trước, luôn chủ động “đi trước, mở đường”, chủ động, sáng tạo và nhiệt huyết, nỗ lực góp phần đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cho rằng, động lực và nguồn lực để ngành tuyên giáo hoàn thành được khối lượng lớn công việc là do đội ngũ cán bộ đã phát huy truyền thống của các thế hệ đi trước, thể hiện rõ quyết tâm dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới sáng tạo, dám đương đầu với khó khăn, thử thách và quyết liệt trong hành động vì lợi ích chung.

Vươn tầm cao hơn nữa thực hiện sứ mệnh “đi trước, mở đường”

Trong thời gian tới, để tiếp tục hoàn thành sứ mệnh lịch sử của mình, đòi hỏi ngành Tuyên giáo phải nỗ lực rất cao và tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức, chủ động, tích cực hơn nữa trong tham mưu Bộ Chính trị, Ban Bí thư và cấp ủy đảng các giải pháp về công tác tuyên giáo; làm cho công tác tuyên giáo gắn chặt và bám chắc với yêu cầu, nhiệm vụ chính trị, với phong trào cách mạng của quần chúng, đi sâu vào từng đối tượng, kịp thời giải đáp đúng và trúng những vấn đề đặt ra trong đời sống xã hội; lan tỏa và nhân rộng những gương điển hình tiên tiến; bồi dưỡng niềm tin của Nhân dân vào mục tiêu, lý tưởng, đường lối, chủ trương của Đảng; khơi dậy khát vọng dân tộc; khích lệ các cấp, các ngành và các tầng lớp Nhân dân vượt qua khó khăn, thách thức, phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, cải thiện đời sống Nhân dân, đảm bảo quốc phòng – an ninh, đẩy mạnh quan hệ đối ngoại, giữ vững độc lập, chủ quyền và môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ của Ngành trong tình hình mới, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa cho biết, sẽ tiếp tục thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Chỉ thị số 01-CT/TW của Bộ Chính trị, ngành Tuyên giáo xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên trong năm 2021 và toàn khóa, từ đó tập trung triển khai có chất lượng, trong đó, đẩy mạnh tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đảng bộ tỉnh, thành ủy nhiệm kỳ 2020 – 2025 đến các tầng lớp Nhân dân bằng nhiều hình thức phong phú, phù hợp với từng đối tượng. Kịp thời lý giải những băn khoăn, vướng mắc của cán bộ, đảng viên và Nhân dân về nội dung Nghị quyết, uốn nắn kịp thời những nhận thức chưa đúng, chủ động định hướng dư luận, tạo sự đồng thuận tích cực trong xã hội, kiên quyết đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Cụ thể hóa nội dung Kết luận 01-KL/TW và các chuyên đề gắn với nhiệm vụ chính trị, giải quyết hiệu quả các khâu đột phá, các vấn đề trọng tâm, bức xúc của từng địa phương, đơn vị, ngành; tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương pháp, hình thức học tập, tuyên truyền về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên, nhất là với thế hệ trẻ.

Bên cạnh đó, tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, tạo sự thống nhất cao, sự đồng thuận trong xã hội đối với công tác phòng, chống dịch COVID-19. Khắc phục tâm lý chủ quan, lơ là trong phòng, chống dịch, nhưng cũng không tạo ra tâm lý hoang mang, lo lắng, căng thẳng trong Nhân dân. Nỗ lực truyền cảm hứng và tạo niềm tin cho Nhân dân, nâng cao ý thức trách nhiệm, tính tự giác, tích cực thực hiện phòng chống dịch. Tăng cường đấu tranh, phản bác các thông tin, luận điệu tuyên truyền xuyên tạc, phản động xung quanh việc phòng, chống dịch COVID-19.

Tin tưởng rằng, với tinh thần cầu thị, lắng nghe, khát khao đổi mới và cống hiến, trên chặng đường dài phía trước, ngành Tuyên giáo tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của ngành, luôn hoàn thành sứ mệnh cao cả là “đi trước, mở đường”, tiếp tục đưa lý luận Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng thâm nhập vào quần chúng, tạo thành sức mạnh vật chất to lớn để thực hiện thắng lợi mục tiêu, lý tưởng cao cả là xây dựng thành công Chủ nghĩa xã hội mà Đảng, Bác Hồ và Nhân dân ta đã lựa chọn./.

Nguồn: T. Huyền – Dangcongsan.vn