Ban hành Hướng dẫn chủ trương “1 + 1” mỗi đoàn viên, hội viên giới thiệu được ít nhất 01 thanh niên tham gia Đoàn, Hội giai đoạn 2018 – 2022

Ngày 28/12/2018, Ban Thường vụ Quận Đoàn khóa X đã ban hành hướng dẫn số 20-HD/ĐTN về chủ trương “1 + 1” mỗi đoàn viên, hội viên giới thiệu được ít nhất 01 thanh niên tham gia Đoàn, Hội giai đoạn 2018 – 2022. Hướng dẫn áp dụng đối với tất cả các tổ chức cơ sở Đoàn, đoàn viên, hội viên thanh niên trên địa bàn quận.

Hướng dẫn triển khai chủ trương “1 + 1” gồm các nội dung: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của thanh niên về vai trò của tổ chức Đoàn, Hội đối với thanh niên; Quán triệt trong toàn thể đoàn viên, hội viên, các chi đoàn, các CLB, Đội, Nhóm thanh niên nhiệm vụ công tác vận động thanh niên tham gia Đoàn, Hội, góp phần nâng cao tỷ lệ tập hợp, đoàn kết thanh niên và xây dựng tổ chức Đoàn, Hội ngày càng vững mạnh; Việc giới thiệu, tập hợp thanh niên phải được đặt thành nhiệm vụ thường xuyên của các chi đoàn, các CLB, Đội, Nhóm thanh niên và từng đoàn viên, hội viên. Mỗi đoàn viên, hội viên vận động, giới thiệu được ít nhất 01 thanh niên tham gia Đoàn, Hội nhằm phát huy vai trò nêu gương, nòng cốt của đoàn viên trong thu hút, tập hợp, đoàn kết thanh niên; Mỗi chi đoàn, các CLB, Đội, Nhóm thanh niên cần xây dựng kế hoạch tập hợp thanh niên, đề ra mục tiêu cụ thể, đa dạng hóa phương thức tập hợp sinh động, thiết thực, phù hợp với thanh niên trong tình hình mới, trong đó lấy chủ trương “1+1” làm phương thức chủ đạo.

Với quy trình thực hiện gồm 04 bước cụ thể:

Bước 1: Khảo sát: Chi đoàn, câu lạc bộ, tổ, đội, nhóm thanh niên tổ chức khảo sát nắm lại tình hình thanh niên, số lượng thanh niên, câu lạc bộ, tổ, đội, nhóm thanh niên trên địa bàn đảm bảo tính chính xác.

Bước 2: Xây dựng kế hoạch triển khai chủ trương “1+1”: Các cơ sở đoàn, câu lạc bộ, tổ, đội, nhóm thanh niên xây dựng kế hoạch triển khai chủ trương “1+1”, đề ra nhiệm vụ và chỉ đạo chi đoàn, câu lạc bộ, tổ, đội, nhóm thanh niên phân công mỗi đoàn viên, hội viên vận động, thuyết phục, giới thiệu ít nhất 01 thanh niên tham gia hoạt động của Đoàn, Hội tổ chức; Chú trọng tổ chức đa dạng các hoạt động, tạo điều kiện cho thanh niên phát triển kinh tế, khởi nghiệp, lập nghiệp, phát triển kỹ năng sống, kỹ năng hội nhập, tham gia các hoạt động công tác xã hội, hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao…, nhằm nâng cao thể chất, tinh thần cho thanh niên, giúp thanh niên hiểu rõ ý nghĩa và lợi ích trong việc tham gia hoạt động của Đoàn, Hội; Xác định những hoạt động, phong trào phù hợp với từng đối tượng, lứa tuổi thanh niên. Đề ra các hoạt động, phong trào thiết thực, đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của thanh niên, qua đó thu hút thanh niên tham gia Đoàn, Hội, phát huy sở trường, năng khiếu, năng lực của thanh niên trong việc tham gia giải quyết các vấn đề xã hội mà địa phương, đơn vị quan tâm.

Bước 3: Tổ chức thực hiện: Cán bộ Đoàn – Hội, đoàn viên, hội viên nắm bắt và phản ánh với tổ chức Đoàn, Hội về nhu cầu, nguyện vọng của thanh niên. Nắm chắc các chủ trương, nội dung hoạt động của tổ chức Đoàn, Hội để tuyên truyền đến thanh niên; Các cơ sở Đoàn – Hội tổ chức các hoạt động, phong trào phù hợp với từng đối tượng thanh niên, phù hợp với đặc điểm tình hình địa phương, đơn vị, đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của thanh niên. Cần chú ý sự đặc thù của từng đối tượng vận động tại địa phương, đơn vị để tổ chức các nội dung hoạt động phù hợp; Chi đoàn, các CLB, Đội, Nhóm thanh niên theo dõi, đánh giá quá trình tham gia hoạt động Đoàn, Hội của thanh niên để có cơ sở xem xét kết nạp những thanh niên tiêu biểu vào hàng ngũ của Đoàn; Tập hợp, gắn kết, dẫn dắt các câu lạc bộ, tổ, đội, nhóm tự phát của thanh niên tham gia các hoạt động Đoàn, Hội gắn với các nội dung tuyên truyền, giáo dục tư tưởng, đạo đức, lối sống, các hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng cho thành viên câu lạc bộ, tổ, đội, nhóm; Trong quá trình triển khai thực hiện chủ trương 1 + 1, các cơ sở Đoàn, Hội cần theo dõi cụ thể để đánh giá đoàn viên, hội viên đã giới thiệu thanh niên tham gia Đoàn, Hội và được rút kinh nghiệm trong quá trình triển khai.

Bước 4: Đánh giá, rút kinh nghiệm: Định kỳ 6 tháng, các cơ sở Đoàn, Hội, trực thuộc, Hội Liên hiệp thanh niên các phường đánh giá, rút kinh nghiệm về thực hiện chủ trương 1 + 1; Kịp thời động viên, khen thưởng các tập thể, cá nhân thực hiện tốt chủ trương 1 + 1, nhân rộng các mô hình, cách thức triển khai chủ chương có hiệu quả. Đồng thời có hình thức nhắc nhở đối với các đơn vị triển khai thực hiện không hiệu quả.

Hướng dẫn chủ trương “1 + 1” mỗi đoàn viên, hội viên giới thiệu được ít nhất 1 thanh niên tham gia Đoàn, Hội giai đoạn 2018 – 2022 ra đời nhằm phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo và vai trò nòng cốt của đoàn viên, hội viên trong đoàn kết, tập hợp thanh niên, thu hút thanh niên tham gia Đoàn, Hội; góp phần nâng cao chất lượng hoạt động và xây dựng tổ chức Đoàn, Hội vững mạnh, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên, tạo mối gắn kết giữa thanh niên với đoàn viên và tổ chức Đoàn, Hội.

Các trao đổi mới nhất