Kết quả bước đầu triển khai chương trình “Rèn luyện đoàn viên” giai đoạn 2018-2022 và thực hiện chủ trương 1+1

Nhằm mục đích phát huy vai trò nêu gương, nòng cốt của đoàn viên trong thu hút, tập hợp, đoàn kết thanh niên; bồi dưỡng, kết nạp đoàn viên mới có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, hăng hái học tập và lao động sáng tạo, giàu nhiệt huyết, tiêu biểu trong phong trào thanh thiếu nhi ở cơ sở Đoàn; đồng thời nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cấp bộ Đoàn trong việc chủ động chăm lo bồi dưỡng, tạo nguồn phát triển đoàn viên mới gắn việc kết nạp đoàn viên mới với việc xây dựng, củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đoàn. Từ năm 2018, Ban Thường vụ Quận Đoàn Thanh Khê đã triển khai chương trình “Rèn luyện đoàn viên” giai đoạn 2018-2022 và chủ trương 1+1 tới các đoàn viên, thanh niên.

Áp dụng “phương thức 1+1” trong phát triển đoàn viên – mỗi đoàn viên phấn đấu giúp đỡ 01 thanh niên vào đoàn. Coi trọng, quan tâm kết nạp đoàn viên mới từ các đối tượng thanh niên là hội viên, thành viên các câu lạc bộ, đội, nhóm; thanh niên là tín đồ tôn giáo; thanh niên là người dân tộc thiểu số… Đẩy mạnh tổ chức các phong trào xung kích, đồng hành để thanh niên có điều kiện tham gia và rèn luyện thực tiễn; tiếp tục đổi mới hình thức bồi dưỡng kiến thức về Đoàn cho thanh niên, đội viên chuẩn bị kết nạp; quản lý và tiếp tục bồi dưỡng đoàn viên sau kết nạp.

(Hình ảnh Ngày hội Tôi yêu Tổ quốc tôi 2018)

Hiện nay, số lượng Đoàn viên trên địa bàn quận do Quận Đoàn Thanh Khê quản lý hiện có 5.041 đoàn viên, sinh hoạt tại 35 cơ sở Đoàn trực thuộc, có hơn 6.000 hội viên sinh hoạt tại 14 cơ sở hội trực thuộc. Trong năm 2018, để nâng cao tỷ lệ đoàn kết tập hợp thanh niên vào tổ chức, Ban Thường vụ Quận Đoàn đã tập trung triển khai cho đoàn viên các khối, trong đó đặc biệt quan tâm đến khối Đoàn trường THPT, TTGDTX tiến hành cho đoàn viên đăng ký, chỉ đạo các cơ sở Đoàn đề ra nhiều giải pháp phát triển đoàn viên, hội viên trong đó đặc biệt quan tâm triển khai “chủ trương 1+1” mỗi đoàn viên giới thiệu ít nhất 01 thanh niên tham gia Đoàn, Hội theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI.

Cụ thể Ban Chấp hành các cơ sở Đoàn phân công cho các đoàn viên chi đoàn đẩy mạnh công tác tuyên truyền về truyền thống vẻ vang, những thành tựu nổi bật và vị trí, vai trò, những đóng góp của tổ chức Đoàn, Hội trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và phát triển của đất nước tới các thanh niên chưa nằm trong tổ chức thông qua nhiều kênh khác nhau từ vận động trực tiếp, thông qua các kênh thông tin mạng xã hội, qua các phong trào, các hoạt động của đoàn địa phương, đơn vị… qua đó nâng cao vị thế, vai trò, uy tín của tổ chức Đoàn, Hội, giúp cho thanh niên thấy được niềm vinh dự và muốn tham gia vào tổ chức của Đoàn. Đặc biệt trong thực hiện các hoạt động, phong trào của Đoàn tại các địa phương, đơn vị như thực hiện các công trình, phần việc thanh niên, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, các hoạt động trong dịp hè… đều triển khai cho các đoàn viên vận động thanh niên nằm ngoài tổ chức cùng tham gia để cùng trải nghiệm hoạt động, tạo môi trường để họ thực hiện hoạt động, lan tỏa hoạt động của Đoàn để thu hút thanh niên vào tổ chức. Hằng năm, các cơ sở Đoàn phân công, giao nhiệm vụ và phát huy vai trò của cán bộ Đoàn, đoàn viên trong việc vận động, bồi dưỡng, giới thiệu thanh niên để tổ chức Đoàn, Hội xem xét kết nạp và xem đây là một tiêu chí để đánh giá, xếp loại cán bộ Đoàn, đoàn viên cuối năm.

(Hình ảnh hoạt động tại cơ sở)

Các cơ sở Đoàn tiến hành rà soát về thực trạng số lượng, chất lượng thanh niên trên tại địa phương, đơn vị để thông báo tình hình cho đoàn viên và định hướng thực hiện chủ trương, lựa chọn thanh niên tiên tiến giới thiệu vào Đoàn, Hội, đặc biệt chú trọng thanh niên trên địa bàn dân cư, trong các doanh nghiệp, trường học, từ các câu lạc bộ, nhóm… trên địa bàn.

Ngoài ra, để đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên, hội viên, các cơ sở Đoàn quan tâm mở các lớp bồi dưỡng Cảm tình Đoàn, tổ chức kết nạp đoàn vào các ngày lễ quan trọng của Đoàn, đất nước, trong đó có nhiều đơn vị tổ chức lễ kết nạp tại các địa chỉ đỏ các di tích lịch sử văn hóa trên địa bàn quận. Tăng cường đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt chi đoàn theo hình thức sinh hoạt toàn Đoàn, sinh hoạt cụm thi đua với nhiều nội dung phong phú và phân công các đoàn viên tích cực tuyên truyền, vận động thanh niên tham gia.

(Hình ảnh kết nạp Đoàn viên mới)

Kết quả 06 tháng đầu năm 2019 toàn quận đã mở 10 lớp cảm tình đoàn, kết nạp được 772 đoàn viên mới. Các hoạt động phong trào trên địa bàn quận đã diễn ra sôi nổi, thu hút đông đảo thanh niên tham gia với các hoạt động mới như: Ngày hội Thanh niên các tín đồ tôn giáo, liên hoan các CLB – Đội – Nhóm thanh niên, liên hoan các nhóm nhảy hiện đại… điều này đã minh chứng cho hiệu quả bước đầu của chương trình “Rèn luyện đoàn viên” và chủ trương 1+1.

Các trao đổi mới nhất