Kết luận Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XI về một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác cán bộ Đoàn giai đoạn 2019 – 2022

Ngày 14/02/2019, Ban Chấp hành Trung ương Đoàn ban hành Kết luận số 07-KL/TWĐTN-BTC của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XI về một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác cán bộ Đoàn giai đoạn 2019 – 2022.

Trên cơ sở đánh giá kết quả 15 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba, Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa VIII về công tác cán bộ Đoàn trong thời kỳ mới, Ban Chấp hành Trung ương Đoàn đã ban hành kết luận một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác cán bộ Đoàn trong giai đoạn 2019 – 2022 với 03 nhóm nội dung chính bao gồm: (1) Nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị; phát huy tính nêu gương, tính tiên phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ Đoàn các cấp. (2) Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả các nội dung của công tác cán bộ nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ Đoàn các cấp có phẩm chất, năng lực, uy tín đáp ứng yêu cầu trong thời kỳ mới. (3) Tích cực tham mưu chế độ, chính sách đối với cán bộ Đoàn.

Ban Thường vụ Quận Đoàn đề nghị các Ban Thường vụ Đoàn phường, các cơ sở đoàn trực thuộc triển khai thực hiện, xác định đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách cần quyết liệt, kiên trì triển khai; kết luận này được phổ biến đến chi đoàn.

Có thể đọc toàn văn Kết luận tại đây.

Các trao đổi mới nhất