Thanh Khê tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trực tuyến” lần thứ 03 năm 2018

Thực hiện Chương trình phối hợp năm 2018 giữa UBND và UBMTTQVN, các Hội, Đoàn thể quận Thanh Khê năm 2018; căn cứ Kế hoạch số 1346/KH-UBND ngày 21 tháng 9 năm 2018 của UBND quận Về tổ chức “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” trên địa bàn quận Thanh Khê năm 2018, Phòng Tư pháp – Quận Đoàn Thanh Khê  phối hợp tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trực tuyến” lần thứ 03 năm 2018 vào chiều ngày 01/11/2018.

Với mục đích đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin; đa dạng hóa các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật, nội dung của Cuộc thi chủ yếu về các vấn đề như Luật tiếp cận thông tin, Luật An ninh mạng, Luật Trách nhiệm bồi thường của nhà nước.

Thông qua Cuộc thi, tuyên truyền, phổ biến sâu rộng Luật tiếp cận thông tin, Luật An ninh mạng, Luật Trách nhiệm bồi thường của nhà nước đến đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và đoàn viên thanh niên trên địa bàn quận thông qua hình thức thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến; xây dựng, hình thành thói quen chủ động học tập, tìm hiểu pháp luật trong đội ngũ CBCC, viên chức, người lao động và đông đảo đoàn viên thanh niên trên địa bàn quận; nâng cao ý thức tuân thủ, chấp hành và bảo vệ pháp luật; giảm thiểu vi phạm pháp luật; Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin.

Kế hoạch của Cuộc thi: view?usp=sharing

Tham gia thi tại: viewform?usp=pp_url

Các trao đổi mới nhất