MỘT SỐ INFOGRAPHIC VỀ KẾT LUẬN CỦA ĐOÀN

Thực hiện Chương trình Công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2020 của Ban Chấp hành Quận Đoàn Thanh Khê.

Với mục đích giúp các cơ sở Đoàn, đoàn viên thanh niên triển khai quán triệt sâu sắc các quan điểm, mục tiêu và nhiệm vụ, giải pháp nêu trong các Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và nghị quyết, kết luận, chương trình của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Trung ương Đoàn khóa XI.

Quận Đoàn Thanh Khê xây dựng một số infographic nhằm giúp cán bộ đoàn, đoàn viên thanh niên hiểu rõ những nội dung cơ bản, cốt lõi các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, để từ đó vận dụng thực hiện phù hợp với thực tiễn của từng địa phương, cơ quan, đơn vị.

- Một số link infograpic tham khảo:

+ Kết luận số 05-KL/TWĐTN-BTG ngày 15/12/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn về tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng cho đoàn viên thanh niên: view?usp=sharing

+ Kết luận số 06-KL/TWĐTN-BKT, ngày 10/1/2019 của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn khóa IX về việc tiếp tục thực hiện chỉ thị 01-CT/TWĐTN ngày 17/5/2013 về Tăng cường rèn luyện tác phong, thực hiện lề lối công tác của cán bộ Đoàn”: view?usp=sharing

+ Kết luận số 07-KL/TWĐTN – BTC, ngày 14/2/2019 của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn về một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác cán bộ Đoàn giai đoạn 2017 – 2022: view?usp=sharing

+ Kết luận số 08-KL/TƯĐTN-BTC, ngày 05/3/2019 của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn về các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động tổ chức cơ sở Đoàn trên địa bàn dân cư, giai đoạn 2017 – 2022: view?usp=sharing

Các trao đổi mới nhất