Tổ chức giám sát công tác cai nghiện và quản lý cai nghiện ma túy tại gia đình, cộng đồng

Căn cứ Quyết định 217-QĐ/TW ngày 12-12-2013 của Bộ Chính trị về ban hành Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị – xã hội. Căn cứ Thông báo Kết luận của Ban Thường vụ Quận ủy về việc thống nhất 03 nội dung giám sát chuyên đề năm 2020 của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể quận. Ban Thường vụ Quận Đoàn tổ chức Đoàn giám sát “công tác cai nghiện và quản lý cai nghiện ma túy tại gia đình, cộng đồng” theo Nghị định số 94/2010/NĐ-CP ngày 09/9/2010 của Chính phủ “Quy định về tổ chức cai nghiện ma túy tại gia đình, cai nghiện ma túy tại cộng đồng” (gọi tắt là Nghị định 94); Quyết định số 46/2019/QĐ-UBND ngày 21/10/2019 của UBND thành phố Đà Nẵng Ban hành Quy chế phối hợp lập hồ sơ và tổ chức cai nghiện ma túy trên địa bàn thành phố Đà Nẵng (gọi tắt là Quyết định 46).

Sau 02 buổi làm việc với UBND phường Thạc Gián và UBND phường Thanh Khê Đông vào các ngày 22/9 và 23/9, đoàn giám sát đã tiến hành công tác kiểm tra về các kế hoạch, quyết định và các văn bản ban hành kèm theo, các hồ sơ quản lý và các nội dung về kinh phí. Qua góp ý, trao đổi giữa đoàn giám sát và UBND các phường, từ đó các đơn vị đã rút kinh nghiệm để lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện giải quyết các tồn tại trong thời gian đến.

Với mục đích đánh giá kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện Nghị định 94 của Chính phủ, Quyết định 46 của UBND thành phố ở các phường trên địa bàn quận Thanh Khê, góp phần xây dựng và thực hiện đúng các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của thành phố về “Công tác cai nghiện và quản lý cai nghiện ma túy tại gia đình, cộng đồng”, phát hiện những sai sót, hạn chế, kiến nghị sửa đổi, bổ sung các chính sách cho phù hợp.

Các trao đổi mới nhất