Tổ chức trao giải thưởng các Cuộc thi trực tuyến

Thực hiện Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2020, Ban Thường vụ Quận Đoàn đã tổ chức 02 Cuộc thi trực tuyến vào sáng ngày 28/9/2020 tại Cuộc họp giao ban khối Đoàn phường và khối Đoàn Trường học – Trung tâm.

Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu 04 bài học lý luận chính trị (sửa đổi) và các nghị quyết, chủ trương của Đảng; nghị quyết, kết luận, chương trình của Đoàn năm 2020 từ ngày 10 đến ngày 14/7/2020, đã có 1.781 thí sinh tham gia dự thi. Ban Thường vụ Quận Đoàn khen thưởng 04 tập thể: Giải nhất thuộc về Đoàn phường Xuân Hà, Giải nhì thuộc về trường THPT  Thái Phiên, Giải ba: Đoàn phường Thanh Khê Tây và Giải khuyến khích Đoàn phường Chính Gián; 03 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong việc tham gia cuộc thi. Qua cuộc thi này, BTV Quận Đoàn hi vọng tăng cường giáo dục chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh qua đó nâng cao nhận thức chính trị, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho đoàn viên, thanh niên. Tạo điều kiện cho đoàn viên thanh niên tìm hiểu các nghị quyết, chủ trương của Đảng; nghị quyết, kết luận, chương trình lớn của của Đoàn năm 2020.

Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về Asean “Thanh niên Thanh Khê – ASEAN 2020 – Hội nhập và phát triển” từ ngày 21/9 đến ngày 25/9/2020, đã có 3.879 lượt thí sinh tham gia dự thi. Ban Thường vụ Quận Đoàn khen thưởng 04 tập thể: Giải nhất thuộc về Đoàn trường THPT Thái Phiên, Giải nhì: trường THPT Thanh Khê, Giải ba: Đoàn phường Xuân Hà, Giải khuyến khích: Đoàn trường THPT Quang Trung, 03 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong việc tham gia cuộc thi. Cuộc thi đã góp phần nâng cao nhận thức của đoàn viên, thanh niên, học sinh về vai trò quan trọng của cộng đồng Asean, vai trò và trách nhiệm của Việt Nam trong cộng đồng và trách nhiệm của mỗi cá nhân, tạo sự đồng thuận trong hành động nhằm thúc đẩy sự tham gia chủ động tích cực, từ đó trang bị cho mình những kiến thức, kỹ năng để sẵn sang gia nhập. ngôi nhà chung Asean.

Các trao đổi mới nhất