Thành lập Chi hội thanh niên Công ty Đồng phục Tiến Lân

Thực hiện Kết luận 80-KL/TW ngày 29/7/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) “Về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa VIII) trong tình hình mới” và Đề án số 01-ĐA/QU ngày 05/4/2011 của Ban Chấp hành Đảng bộ quận Thanh Khê về đẩy mạnh xây dựng các tổ chức Đảng, Đoàn thể trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước.

Năm 2020, BTV Quận Đoàn cùng với Đảng uỷ, Đoàn các phường tập trung rà soát, vận động thành lập các tổ chức Đoàn, Hội trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước trên địa bàn quận Thanh Khê.

Qua đó, ngày 21 tháng 7 năm 2020, BTV Quận Đoàn – Hội LHTN quận cùng với Đoàn thanh niên – Hội LHTN phường Vĩnh Trung vận động và thành lập Chi hội thanh niên Công ty Đồng phục Tiến Lân trực thuộc Hội Liên hiệp thanh niên phường Vĩnh Trung với 10 đoàn viên, hội viên thanh niên.

Các trao đổi mới nhất