Thanh Khê tổ chức Chương trình gặp gỡ, đối thoại giữa Lãnh đạo quận và thanh niên quận Thanh Khê năm 2019

Căn cứ thực trạng về chất lượng hoạt động của các tổ chức cơ sở Đoàn trên địa bàn quận, đặc biệt là chất lượng hoạt động của tổ chức cơ sở Đoàn tại địa bàn dân cư, Quận Đoàn Thanh Khê tổ chức Chương trình gặp gỡ, đối thoại giữa lãnh đạo quận và cán bộ Đoàn chủ chốt trên địa bàn quận Thanh Khề về hoạt động của tổ chức Đoàn tại địa bàn dân cư vào ngày 22/3/2019 tại Hội trường A, Trung tâm hành chính quận Thanh Khê.

Chương trình là buổi gặp gỡ, đối thoại giữa lãnh đạo quận với cán bộ Đoàn chủ chốt, là dịp để đội ngũ cán bộ Đoàn trực tiếp lắng nghe và nắm bắt những chủ trương, chính sách của quận về tình hình kinh tế, xã hội. Các Bí thư Chi đoàn khu dân cư đã đưa ra ý kiến, đề xuất cho các cấp ủy Đảng quan tâm, tạo điều kiện để phát triển hoạt động Đoàn  như công tác vận động thanh niên tham gia tổ chức ở khu dân cư; tại buổi đối thoại cũng, các Bí thư Chi bộ khu dân cư cũng đã có những nhận xét hoạt động của Đoàn thanh niên cũng như những ưu, khuyết điểm của Chi đoàn tại địa phương mình.

Kết luận buổi đối thoại, đồng chí Nguyễn Đăng Hoàng, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Thanh Khê đã yêu cầu các ngành, đơn vị quan tâm hơn các ý kiến của đoàn viên thanh niên, các Bí thư Chi bộ nhằm tăng cường động viên, đối thoại với thanh niên, tiếp tục huy động, hỗ trợ kinh phí cho Chi đoàn hoạt động; Quận Đoàn, Đoàn 10 phường nghiên cứu xây dựng các chương trình khởi nghiệp, định hướng và tạo điều kiện cho thanh niên lập nghiệp cũng như thực hiện tốt công tác tập hợp thanh niên.

Các trao đổi mới nhất